معرفی، اهداف و برنامه ها

                     معرفی، اهداف و برنامه ها

الف- معرفی و رسالت:

یکی از مهمترین اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ایجاد ارتقاء قابلیت ها و تقویت توانمندیهای اعضاء هیات علمی دانشگاه در راستای ارتقای کیفیت آموزش و تدریس می باشد .

 

کمیته مذکور بر آن است تا با بهره گیری از پیشرفت های علمی روز در زمینه فرآیندهای یاددهی و یادگیری ، روش های آموزشی نوین را در حیطه علوم پزشکی بکار گرفته و اساتید و دانشجویان را با این روشها آشنا سازد . ایجاد فرصتهای آموزشی مناسب و مهیا نمودن منابع و محیطهای آموزشی مرتبط با آموزش پزشکی از دیگر وظایف این گروه خواهد بود.

========================================================================

ب- اهداف کمیته توانمندسازی اساتید :

 

 1. نظارت بر تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی مشخص برای ارائه کارگاههای آموزش پزشکی
 2. نظارت بر برگزاری کارگاههای آموزشی براساس نیازسنجی
 3. نظارت بر تدوین برنامه اجرای کارگاههای ضروری آموزش پزشکی نظیر برنامه ریزی آموزشی ، روشهای تدریس و روشهای ارزیابی دانشجو جهت اساتید تازه وارد
 4. نظارت بر تدوین برنامه اجرای کارگاههای ضروری آموزش پزشکی نظیر روشهای تدریس نوین و روشهای نوین ارزیابی دانشجو جهت اساتید با سابقه
 5. نظارت بر وجود برنامه مدون جهت تشویق شرکت کلیه اعضای هیات علمی در کارگاه های ضروری آموزش پزشکی

 

 

 • برنامه عملیاتی کمیته توانمندسازی اساتید :

وظایف کمیته های توانمندسازی اساتید در دفاتر توسعه و آموزش ، که متشکل از مسئول کمیته و اعضاء هیات علمی علاقمند و توانمند در این زمینه
می باشد ، ضمن تشکیل منظم جلسات کمیته ، به صورت زیر تعیین گردیده است :

 1. تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی برای ارائه کارگاه های آموزش پزشکی
 2. برگزاری کارگاههای آموزشی براساس نیازسنجی
 3. تدوین و اجرای کارگاههای ضروری آموزش پزشکی نظیر برنامه ریزی آموزشی ، روشهای تدریس و روشهای ارزیابی دانشجو برای اساتید تازه وارد
 4. تدوین و اجرای کارگاههای ضروری آموزش پزشکی نظیر روشهای تدریس نوین و روشهای نوین ارزیابی دانشجو برای اساتید با سابقه
 5. تدوین و اجرای پیگیری بکارگیری مطالب کارگاهها در محیط های آموزشی مرتبط
 6. تدوین و اجرای برنامه ای ، جهت تشویق کلیه اعضای هیات علمی به شرکت در کارگاههای ضروری آموزش پزشکی
 7. ارزشیابی مدون کارگاههای آموزش پزشکی اجرا شده