معرفی، اهداف و برنامه ها

معرفی، اهداف و برنامه ها

الف - معرفی و رسالت :

اساتید دانشگاه در زمینه تولید و توسعه دانش وظایف مهمی برعهده دارند.نقش پژوهشگری برای اساتید دانشگاه نقش شناخته شده ای می باشد.البته بایستی به این نکته توجه نمود که توسعه دانش تنها بکارگیری یک ساز و کار روشمند و نظام مند برای تولید دانش در طی یک پروژه پژوهشی پایه و تدوین مقاله و انتشارات و تالیفات در این بخش محدود نمی شود. امروزه اختراع ، ابداع و کارآفرینی نیز از رسالت های دانشگاه و اساتید می باشد. وظیفه اصلی دپارتمان پژوهش در آموزش ، مدیریت و نظارت بر روند تصویب و حمایت از طرح های پژوهش در آموزش است تا علاوه بر رفع نیازها و مشکلات آموزشی دانشگاه ، گام موثری در ارتقاء کیفی سطح آموزش دانشگاه که رسالت اصلی معاونت آموزشی می باشد ، برداشته شود.

ارتقای جایگاه آموزش در دانشگاه ، نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی در آموزش و تسهیل اجرای آن ها ، گسترش فرهنگ پژوهش در زمینه آموزش در سطح دانشگاه و کمک به توسعه و تحول آموزش از شکل سنتی به شکل مدرن.

 •  

ب- اهداف کمیته پژوهش در آموزش :

 1. اهتمام در ترویج فرهنگ پژوهش در آموزش دانشگاه
 2. نظارت بر تدوین برنامه مشخص برای ارائه مشاوره در مورد طرح های پژوهش در آموزش
 3. مشارکت و نظارت بر اجرای طرح های دارای اولویت پژوهش در آموزش
 4. نظارت بر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات داخلی
 5. نظارت بر انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجلات خارجی
 6. نظارت بر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سمینارهای داخلی
 7. نظارت بر ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سمینارهای خارجی
 8.  نظارت بر تدوین برنامه مشخص برای بکارگیری نتایج طرح های پژوهش در آموزش
 9. نظارت بر انتشار کتاب در زمینه های مختلف آموزش پزشکی
 10. نظارت بر ارائه فرایندهای آموزش علوم پزشکی در جشنواره شهید مطهری از طریق دبیرخانه این جشواره در EDC حوزه علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی
 11. نظارت بر وجود کمیته نوآوری و دانش پژوهی و تشکیل جلسات مستمر این کمیته
 12. تدوین سازوکار مناسب برای آموزش و ارائه مشاوره به اعضای هیات علمی برای انجام فعالیت های نوآوری و دانش پژوهی و نظارت بر اجرای آن
 13. نظارت بر اطلاع رسانی مناسب فعالیت های مصوب نوآوری و دانش پژوهی

 

 • برنامه عملیاتی کمیته پژوهش در آموزش:

وظایف کمیته مذکور که متشکل از مسئول کمیته و اعضاء هیات علمی علاقمند و توانمند در این زمینه می باشند ، ضمن تشکیل منظم جلسات کمیته ، به صورت ذیل تعیین گردیده است :

 1. توسعه توانمندی اساتید جهت پژوهش در آموزش
 2. پیشنهاد و مشارکت در برگزاری کارگاه های پژوهش در آموزش مقدماتی و پیشرفته
 3. نیازسنجی و تعیین اولویت های طرح های پژوهش در آموزش و درج اولویت های مذکور در سایت واحد
 4. وصول طرح های پژوهشی بر اساس اولویت ها
 5. ارزیابی و انتخاب طرح های پژوهشی براساس میزان کاربرد آنها در توسعه آموزش واحد دانشگاهی
 6. حمایت از طرح های مشترک با سایر واحدهای دانشگاهی
 7. مصوب نمودن بودجه مورد نیاز طرح های پژوهشی مصوب
 8. پیگیری پیشرفت اجرای طرح های پژوهشی مصوب شده و بررسی گزارش های ارائه شده توسط مجری طرح
 9. بررسی موانع و مشکلات اجرایی طرح ها و تلاش در جهت رفع موانع
 10. جلب مشارکت دانشجویان در پژوهش
 11. حمایت از پایان نامه های پژوهشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی
 12. انتشار کتب در زمینه آموزش علوم پزشکی
 13. انتشار جزوات آموزشی در زمینه آموزش علوم پزشکی
 14. انتشار مجله ، گاهنامه یا بولتن آموزش پزشکی
 15. ارائه مقالات در زمینه آموزش علوم پزشکی در سمینارهای داخلی و خارجی
 16. ارائه فرایندهای آموزش علوم پزشکی در جشنواره شهید مطهری از طریق دبیرخانه این جشنواره در EDC حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
 17. ایجاد کمیته دانش پژوهی آموزشی بر طبق آئین نامه مربوطه و تشکیل جلسات مستمر منطبق بر شرح وظایف
 18. ایجاد سازوکار مناسب برای آموزش و ارائه مشاوره به کلیه اعضای هیات علمی متقاضی برای انجام فعالیت های نوآوری و دانش پژوهی
 19. اطلاع رسانی کلیه فعالیت های دانش پژوهی مصوب اعضای هیات علمی از طریق وب سایت واحد و انتشار آنها در خبرنامه یا بولتن یا فصلنامه یا مجله ....
 20. ارائه گزارش در هر ترم آموزشی از تعداد طرح های پژوهشی دریافتی ،تعداد طرح های مصوب شده ، میزان پیشرفت های طرح های در دست اجرا ، تعداد مقالات و فرایندهای حاصل از اجرای طرح ها ، بودجه طرح های مصوب ، میزان پرداخت های انجام شده