معرفی، اهداف و برنامه ها

 معرفی، اهداف و برنامه ها

 1. - کمیته مشورتی دانشجویان و دانش آموختگان :

 

الف- معرفی :

با توجه به اینکه دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره گیری از نظران آنان برای بهبود نظام آموزشی ضروری است ، لذا به منظور دستیابی به این هدف مهم ، به موجب این آئین نامه کمیته های مشورتی دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی که مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاه های علوم پزشکی برعهده دارند، ایجاد می شوند.

 •  

ب- اهداف کمیته مشورتی دانشجویان :

 1. نظارت بر وجود بانک اطلاعاتی دانشجویان استعداد درخشان در دفاتر توسعه آموزش
 2. نظارت بر وجود برنامه مدون برای هدایت دانشجویان استعداد درخشان در دفاتر توسعه آموزش
 3. تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های پیش بینی شده برای هدایت دانشجویان استعداد درخشان در دفاتر توسعه آموزش
 4. نظارت بر مشارکت دانشجویان استعداد درخشان در تدوین برنامه های دفاتر توسعه آموزش
 5. نظارت بر مشارکت دانشجویان استعداد درخشان در اجرای برنامه های دفاتر توسعه آموزش

 

 • برنامه عملیاتی کمیته مشورتی :
 1. زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
 2. انتقال مشکلات ، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی واحد
 3. بستر سازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه آموزش علوم پزشکی
 4. ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقاء کیفی آموزشی
 5. بستر سازی برای تعامل آگاهانه ، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی
 6.  

ج- شرح وظایف مسئول کمیته مشورتی دانشجویی :

 1. تمام تلاش خود را بر حسن اجرای آئین نامه ها و شیوه نامه های کمیته مشورتی بکار گیرد.
 2. با مشورت دبیر و اعضای کمیته مشورتی دانشجویی برنامه راهبردی و عملیاتی را تنظیم نماید.
 3. بر فعالیت اعضای کمیته مشورتی دانشجویی نظارت داشته باشد.
 4. پیگیر انتخاب دبیر کمیته مشورتی دانشجویی باشد.
 5. نظارت بر اجرای سیاست های مصوب کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده / دانشگاه داشته باشد.
 6. در جلسات کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده / دانشگاه شرکت فعال و منظم داشته باشد.
 7. نظر کارشناسی آموزشی خود را به دانشجویان برای ارائه طرح یاری آموزشی بدهد.
 8. پیگیر انتقال مسائل و نیازهای آموزشی دانشجویان به رده های بالاتر نظام آموزشی باشد.
 9. پیگیری ارائه گواهی عملکرد اعضاء کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده / دانشگاه باشد.
 10. به مدیر دفتر توسعه مطالعات و آموزش علوم پزشکی دانشکده / دانشگاه گزارش عملکرد ارائه دهد.
 11. ارزشیابی کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده / دانشگاه را انجام دهد.
 12. پاسخگو به رئیس دانشکده / دانشگاه در قبال عملکرد کمیته باشد.

 

 • شرح وظیفه دبیرکمیته مشورتی دانشجویی :

دبیر کمیته مشورتی نقش تاثیرگذاری در عملکردکمیته مشورتی دانشجویی دارد از این رو این شیوه نامه بمنظور تبیین فعالیت دبیر کمیته مشورتی دانشجویی در 13 بند تنظیم شده است و تابع آئین نامه های آموزشی دانشگاه/ دانشکده می باشد.

دبیر کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده/ دانشگاه موظف می باشد که :

 1.  تمام تلاش خود را بر حسن اجرای آئین نامه ها و شیوه نامه های کمیته مشورتی بکار گیرد.
 2.  هماهنگی برای برگزاری جلسات کمیته مشورتی با اطلاع رسانی اثربخش را انجام دهد.
 3. جلسات کمیته مشورتی دانشجویی را برگزار نماید و صورتجلسات را یادداشت و بایگانی نماید.
 4.  وب سایت کمیته مشورتی دانشجویی را به روز نگه دارد.
 5.  پیگیر برگزاری انتخابات کمیته مشورتی دانشجویی باشد.
 6.  مصوبات جلسه کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده/ دانشگاه را به اعضا اطلاع دهد و نظرسنجی ها را انجام دهد.
 7.  سیاست مصوب کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده/ دانشگاه را اجرا نماید.
 8.  در جلسات کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده/ دانشگاه شرکت فعال و منظم داشته باشد.
 9. گزارش عملکرد کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده را به کمیته مشورتی دانشجویی دانشگاه ارائه دهد.
 10.  بر اساس نیاز سنجی ها، هماهنگ کننده برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی کمیته مشورتی دانشجویی باشد.
 11.  پیگیر ثبت مسائل آموزشی تمامی کلاس ها و دوره ها در دفتر نیازهای آموزشی دانشجویی در هر نیمسال باشد.
 12.  پیگیر برگزاری جلسات دانشجویان با مدیران آموزشی بر اساس طرح یاری آموزشی باشد تا مسائل آموزشی بصورت نظام مند به رده های بالایی نظام آموزشی انتقال یابد.
 13.  پاسخگو به رئیس کمیته مشورتی دانشجویی در قبال عملکرد کمیته باشد.