گروه های آموزشی
مدیر و مسئول مرکز

      مدیر مرکز: خانم دکتر ماندانا زعفری

      مسئول مرکز
: خانم دکتر سارا علیپور

      تلفن: 34445748