گروه های آموزشی
مامایی

مامایی

اختلال عمل جنسی و آموزش و مشاوره آن

ارتباطات، اموزش و مشاوره در بهداشت مادر و كودك و باروري

اصول خدمات بهداشت جامعه(بهداشت1)

اصول و فنون مامایی

آسیب شناسی

بارداری و زایمان 3- بارداری و زایمان غیر طبیعی      

بهداشت مادران و کودکان

بیماریهای زنان و ناباروری

تاریخ، اخلاق ،قوانین و حقوق در مامایی

حقوق  و پزشکی قانونی در مامایی

زبان تخصصی

طرح درس بارداری و زایمان 1

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی3

مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و بهداشت باروری

میکروب شناسی

 اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل (عملی )

بارداری و زایمان 4                      

.کاراموزی نوزادان-مامایی1

اختلال عمل جنسی و آموزش و مشاوره آن

ارتباطات وآموزش و مشاوره در بهداشت

ارتباطات، اموزش و مشاوره در بهداشت مادر و كودك و باروري

ارتباطات، اموزش و مشاوره در بهداشت مادر و كودك و باروري (2)

اصول خدمات بهداشت جامعه(بهداشت1)

انگل شناسی

بارداری  و زایمان 2

بارداری  و زایمان 3- بارداری و زایمان غیر طبیعی

زبان تخصصی

آزمایشات کاربردی مامایی

آسیب شناسی عمومی - مامایی

ایمونولوژی مامایی

ژنتیک- مامایی

کاراموزی نوزادان

میکروب شناسی

اختلال عملکرد جنسی

اصول تغذیه و تغذیه مادر و کودک

بهداشت مادرو كودك و باروری

بیولوژی تولید مثل

روش تحقیق

لاک بوگ گروه مامایی