گروه های آموزشی
پرستاری

پرستاری

کارورزی کودکان 2 داخلی جراحی- 2 بیماریهای  داخلی جراحی 4 فیزیولوژی كنترل علائم حياتي روش تحقیق در علوم پزشکی  بیماری های داخلی و جراحی 4

کارآموزی پراتیک   4

داخلی جراحی..4

پانسمان

اطفال 1 کارآموزی داخلی جراحی 4 مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و بهداشت باروری  پرستاری ویژه

کارآموزی پراتیک   1

داخلی جراحی 4

پرستاری داخلی و جراحی 3

اطفال 2

عرصه سی سی یو(ویژه) میکرب شناسی مدیریت 2

کارآموزی پراتیک   2

داخلی جراحی. 4

بخش همودیالیز

مادران ونوزادان2

سی سی یو(ویژه) پرستاری ویژه اصول مدیریت خدمات پرستاری

کارآموزی پراتیک   3

داخلی جراحی ..3

ارتوپدی

تغذیه و تغذیه درمانی

سونداژ مثانه فوریت های پرستاری انگل شناسی

کارآموزی پراتیک   5

داخلی جراحی 3

اصول مدیریت خدمات پرستاری

بارداری و زایمان 1

سوند بيني معده اي  آزمایشگاه انگل شناسی سالمندی2

کارآموزی پراتیک  6

داخلی جراحی 2

اصول و فنون پرستاری

فوریت های پرستاری

درعرصه بهداشت   آزمایشگاه میکروب مفاهیم پرستاری

کارآموزی پراتیک  7

داخلی جراحی.. 2

بخشهای گوارش، ارتوپدی وداخلی

روش تحقیق در علوم پزشکی 4

در عرصه پرستاری کودکان 2 آزمایشگاه ایمنی شناسی بهداشت روان 1

کارآموزی پراتیک8

داخلی جراحی 1

بهداشت جامعه

اختلال عمل جنسی و آموزش و مشاوره آن

داخلی جراحی..- 3  
بهداشت مادران و نوزادان
آموزش بیمار  2

طرح درس بالینی بهداشت روان

چك برگه ي دستورات پزشك

بهداشت روان

اصول و فنون مامایی

داخلی جراحی- 3 بیماریهای داخلی و جراحی1 بررسی وضعیت سلامت 1

داخل جراحی 4

تزريقات وريدي

كنترل علائم حياتي

روش تحقیق در علوم پزشکی

 بیماری های داخلی و جراحی 4 بیماریهای  داخلی جراحی 4 فیزیولوژی

کارآموزی اتاق عمل

تزريبقات عضلاني

کارآموزی داخلی جراحی 4

مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و بهداشت باروری

 پرستاری ویژه پانسمان اطفال 1

گزارش نویسی

پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان

عرصه سی سی یو(ویژه)

میکرب شناسی

مدیریت 2

پرستاری داخلی و جراحی 3 اطفال 2
فرایند نویسی

پرستاری کودکان

سی سی یو(ویژه)

پرستاری ویژه

اصول مدیریت خدمات پرستاری بخش همودیالیز مادران ونوزادان2
 

پرستاری در بحران ، فوریتها و حوادث غیر مترقبه

سونداژ مثانه

فوریت های پرستاری

انگل شناسی ارتوپدی تغذیه و تغذیه درمانی
 

طرح درس بهداشت روان 1 نیمسال دوم 95-94

سوند بيني معده اي

 آزمایشگاه انگل شناسی

سالمندی2 اصول مدیریت خدمات پرستاری بارداری و زایمان 1
 

طرح درس روزانه بالینی فارماکولوژی

درعرصه بهداشت

 آزمایشگاه میکروب مفاهیم پرستاری اصول و فنون پرستاری فوریت های پرستاری
 

طرح درس  ترمی بالینی کودکان

در عرصه پرستاری کودکان 2

 آزمایشگاه ایمنی شناسی

بهداشت روان 1 بخشهای گوارش، ارتوپدی وداخلی روش تحقیق در علوم پزشکی 4
 

کارآموزی کودکان

داخلی جراحی..- 3

بهداشت مادران و نوزادان

آموزش بیمار  2 بهداشت جامعه اختلال عمل جنسی و آموزش و مشاوره آن
 

کارورزی کودکان 1

داخلی جراحی- 3

بیماریهای داخلی و جراحی1

بررسی وضعیت سلامت 1

بهداشت روان اصول و فنون مامایی