گروه های آموزشی
کارپوشه پرستاری

کارپوشه(لاگ بوک)

پرستاری بزرگسالان - سالمندان

پرستاری بزرگسالان  سالمندان (1)

پرستاری بزرگسالان  سالمندان (1)  1

پرستاری بزرگسالان  سالمندان (1) 2

پرستاری  بزرگسالان سالمندان(2)

پرستاری بزرگسالان  سالمندان (3)

پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه

پرستاری بهداشت روان

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

پرستاری سلامت جامعه  فرد و خانواده  محیط(بهداشت مدرسه)

پرستاری سلامت جامعه  فرد و خانواده  محیط

پرستاری سلامت جامعه(مرکز بهداشت روستایی)

پرستاری کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان

پرستاری مراقبتهای ویژه( CCU)

پرستاری مراقبتهای ویژه( ICU )

پرستاری مراقبتهای ویژه( همودیالیز)

بهداشت جامعه  3

اصول و فنون

بهداشت روان

کارآموزی آب و الکترولیت

کارآموزی ارتوپدی

کارآموزی بخش ویژه( ICU )

کارآموزی بخش همودیالیز

کارآموزی بخش

کارآموزی پرستاری سلامت جامعه فرد و خانواده  محیط (بهداشت مدرسه)

کارآموزی پرستاری سلامت جامعه فرد و خانواده محیط

کارآموزی در عرصه پرستاری سلامت جامعه فرد و خانواده  محیط (کارخانه)

کارآموزی در عرصه پرستاری سلامت جامعه

کارآموزی گوارش

كارورزي در عرصه پرستاري فوريت

مادران ونوزادان