گروه های آموزشی
شرح وظایف کمیته اخلاق
صدور «مصوبة اخلاقی» جهت انجام پژوهش:  تطبیق طرح‌نامة ارائه شده  با الزامات شناخته و پذیرفته شدة اخلاقی، ملّی و بین­ المللی  و در صورت عدم مغایرت با الزامات اخلاقی، صدور «مصوبة اخلاقی» جهت انجام پژوهش (طرح‌های مرتبط با موضوع شبیه­ سازی، سلول ­درمانی، سلول­های بنیادی و مطالعات بین ­المللی درکمیته دانشگاهی بررسی می شود.)