گروه های آموزشی
اعضا کمیته

اعضا کمیته

بسمه تعالی

مشخصات اعضای کمیته اخلاق در پژوهش  زیست پزشکی

مرتبه علمی

سمت دانشگاهی/سازمانی

مدرک تحصیلی

نام ونام خانوادگی

سمت

نام کمیته

دانشیار

عضو هیأت علمی و معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

ph.D مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکترقهرمان محمودی عالمی

رئیس

کمیته سازمانی

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ph.Dالهیات و معارف اسلامی

حجه الاسلام دکترسیدعلی هاشمی

روحانی

استادیار

مدیرگروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

علوم بین الملل عمومی

دکتر رضا نصیری لاریمی

حقوقدان

----

پرسنل بهداشت و درمان رامسر

Ph.D اخلاق پزشکی

دکتر سبحان بهرامی

متخصص اخلاق زیست پزشکی

استادیار

عضو هیأت علمی علوم پزشکی مازندران

Ph.D آمار زیستی

دکترجمشید یزدانی

متخصص آمارزیستی یا اپیدمیولوژی

استادیار

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

متخصص بیماریهای عفونی

دکترملودی عمرانی نوا

پژوهشگر 1 ( دبیر کمیته اخلاق زیست پزشکی)

استادیار

مدیرگروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

روانشناسی عمومی

دکتر کلثوم اکبرنتاج

پژوهشگر 2

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد ساری

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

دکترمجتبی نبیلی

پژوهشگر 3

-----

بازنشسته آموزش و پرورش ساری

کارشناس ارشد ماشین ابزار

مهندس رمضان پیروزنیا

نماینده جامعه