گروه های آموزشی
بهداشت

بهداشت

ویروس شناسی

نظام های سلامتی در ایران و جهان

نظام های سلامتی در ایران و جهان.

کارآموزی در عرصه

کارآموزی

فرم درس پاتولوژی جغرافیای بیماریهای ایران

طرح درس برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر دار بهداشت عمومی

روش تحقیق

درس ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی

بیوفیزیک

بیوشیمی

بیوشیمی پزشکی1

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

بهداشت محیط 3

بهداشت مادران و کودکان

بهداشت دهان و دندان

آموزش بهداشت وارتباطات.

آموزش بهداشت وارتباطات

آموزش بهداشت وارتباطات .

آمار حیاتی

آمار حیاتی کارشناسی ناپیوسته

آمار حیاتی کارشناسی پیوسته

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی1.

آناتومی و فیزیولوژی

اصول ومبانی مدیریت

اصول و مبانی اقتصاد

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی (2 واحد)

اصول برنامه ریزی بهداشتی

اصول اپیدمیولوژی

اپیدمیولوِژی بیماریهای شایع در ایران

اصول برنامه ریزی بهداشتی

hospital

سمینار سازمان و مدیریت مراکز بهداشتی درمانی2

پاتولوژی جغرافیای بیماریهای ایران

اصول اپیدمیولوژی