گروه های آموزشی
انتقادات و پیشنهادات

بسمه تعالی
 
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم علوم پزشکی:
 
هرگونه انتقاد و پیشنهاد در حوزه های مختلف دانشکده علوم پزشکی (آموزش، پژوهش، مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد با دانشگاه) را می توانند از طریق Gmail به آدرس medicalcollegeiausari@gmail.comبا معاون محترم علوم پزشکی، آقای دکتر محمودی مطرح نمایید.