گروه های آموزشی
اعضا و مسئول کمیته

 

اعضا و مسئول کمیته


 

  • مسئول  کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی:

خانم حمیرا اکبرزاده (عضو هیات علمی پرستاری)

رشته و گرایش تحصیلی :  آموزش داخلی و جراحی

درجه علمی :مربی

دانشگاه محل تحصیل  : دانشگاه تهران

آدرس پست الکترونیکی:akbarzade@iausari.ac.ir