گروه های آموزشی
اعضا و مسئول کمیته

 

اعضا و مسئول کمیته


 

  • مسئول  کمیته اعتبار بخشی

خانم حوا عبدی (مدیر آموزش دانشکده)

رشته و گرایش تحصیلی :  پرستاری

دانشگاه محل تحصیل  : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

آدرس پست الکترونیکی:havaabdi@gmail.com