گروه های آموزشی
منابع آزمون جامع دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

منابع آزمون جامع دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی:

 
  1. اقتصاد بهداشت و بیمه
  2. سمینار سازمان و مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی
  3. تحلیل تئوری­های مدیریت
  4. استراتژی­های توسعه ملی و برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی