گروه های آموزشی
شرح وظايف واحد ارزشيابي مركز

كميته ارزشيابي
شرح وظايف واحد ارزشيابي مركز

1. هدايت نظام هاي ارزشيابي در سطح دانشكده هاي دانشگاه از طريق تدوين چارچوب هاي ارزشيابي‌هاي نظام‌مند در حوزه هاي برنامه و دوره هاي آموزشي، دانشجو و هيات علمي
2. مشاوره جهت استقرار سيستم ارزشيابي مستمر در دانشكده ها و از جمله ارزشيابي برنامه، دوره هاي آموزشي، دانشجو و هيات علمي
3. توسعه روشهاي نوين سنجش و ارزيابي دانشجويان، ارزشيابي برنامه، ارزشيابي دوره‌هاي آموزشي و ارائه مشاوره به اساتيد و گروه هاي آموزشي در اين موارد
4. رهبري و هدايت مكانيزه و ديجيتالي كردن فرآيند جمع آوري و تجزيه و تحليل داده هاي مورد نياز در فرآيند ارزشيابي
5. ارايه مشاوره و حمايت از پژوهش در زمينه ارزشيابي
6. انجام مطالعه به منظور اصلاح و تدوين فرم هاي نظرسنجي از دانشجو، مديرگروه، همكاران و خودارزيابي
7. هدايت و مشاوره در اجراي خودارزيابي آموزشي بيمارستانهاي تابعه دانشگاه در چارچوب سند اعتباربخشي آموزشي مصوب
8. ارائه خدمات مشاوره تخصصي در حوزه ارزشيابي به متقاضيان داخل و خارج از دانشگاه
9. پايش برنامه عملياتي واحد ارزشيابي
10. انجام هماهنگي ها و مديريت خودارزيابي واحدهاي مختلف مركز