گروه های آموزشی
شرح وظایف واحد توانمند سازي

كميته توانمند سازي اساتيد
 
شرح وظایف واحد توانمند سازي
 
1. طراحی وبرگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش پزشکی
 
2.  شناسایی و جلب همکاری اعضای هیات علمی به ویژه شرکت کنندگان در دوره های آموزش پزشکی
 
3.  تامین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینه برنامه ریزی آموزشی ، اجرای برنامه های آموزشی وارزشیابی آموزش و..
 
4. تشکیل گروه های آموزشی برای برگزاری همایش ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی دررابطه با نیازهای آموزشی در سطح گروههای آموزشی و دانشکده ها
 
5. شرکت در تهیه برنامه ها  و مواد آموزشی همایش ها، کارگاه ها و دورههای آموزشی و همکاری واحد برنامه ریزی و رسانه ها
 
6. همکاری با گروه های آموزشی دررابطه با طراحی و اجرای کارگاه های مورد نیاز اعضاء هیات علمی
 
7. طراحی و اجرای کارگاه ها و دوره های جدید آموزشی در زمینه های آموزش پزشکی بر اساس نیازسنجی دوره ای
 
8. همکاری مستمر با مسئولین واحد اعضای هیات علمی دفاتر توسعه ی آموزش پزشکی دانشکده ها و تشکیل نشست های دوره ای
 
9. طراحی و اجرای برنامه های آموزش مستمر اعضای هیات علمی
 
10. طراحی و اجرای مطالعات پژوهشی در زمینه های نیازسنجی ، تاثیر  دوره های آموزشی ، آگاهی  نگرش  و عملکرد اعضای هیات علمی قبل و بعد ازشرکت دردوره های آموزشی این واحد و موارد مشابه برای بازنگری برنامه ها و محتوای کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزارشده توسط این واحد