گروه های آموزشی
شرح وظایف واحد پژوهش در آموزش پزشکی

كميته پژوهش در آموزش

شرح وظایف واحد پژوهش در آموزش پزشکی
 
1. تعیین اولویت های پژوهش در آموزش
2. انجام طرح های تحقیقاتی برای تعیین الزامات ، آسیب ها و موانع پژوهش
3. ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش در آموزش و روحیه تحقیق و جستجوگری در افراد
4. برگزاری کمیته های داوری طرح های تحقیقاتی در جهت سهولت مراحل اداری تصویب طرح ها
5. ارائه مشاوره های پژوهشی در آموزش به اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان علاقه مند
6. ارائه پیشنهادات لازم و سازنده در مورد سیاست گذاری چگونگی انجام طرح های تحقیقاتی با توجه به اهداف و شرایط حوزه پژوهش در آموزش
7. هدایت پایان نامه های با موضوعات حوزه آموزش پزشکی و تلاش در جهت سوق پايان‌نامه‌های دانشجويی در راستای مداخلات آموزش پزشکی
8. برگزاری ژورنال کلاب های آموزشی با رویکرد تقویت تفکر پژوهشی
9. کمک به ارتقاء سطح دانش ومهارت‌های مربوط به آموزش در اعضاء هيئت علمی