گروه های آموزشی
شرح وظايف واحد مشورتي دانشجويي

كميته مشورتي دانشجويي
شرح وظايف واحد مشورتي دانشجويي
1. زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
2. انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه ی آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه و معاونت اموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3. بستر سازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی
4. ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزش
5. بسترسازی برای تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی