گروه های آموزشی
اعضای هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی

اعضای هیات علمی مامایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

1

دکتر مجتبی نبیلی

سوابق علمی

2

دکتر مهدی شریف

سوابق علمی

3

دکتر مینا اورنگ

سوابق علمی