گروه های آموزشی
اولویت های پژوهشی دانشکده علوم پزشکی

 
اولویت های پژوهشی دانشکده علوم پزشکی
 

اخلاق ، فرهنگ ، توسعه ، مدیریت ،سیاست گذاری ، نماز و سلامت معنوی
 

سلول های بنیادی ( با تاکید بر کاربرد بنیادی )
 

فناوری های نوین (طرح های کاربردی و زودبازده )
 

HTLV1 (با تاکید بر مداخلات بالینی )
 

فرآورده های گیاهی (با تاکید بر مداخله در بالین )
 

کاهش خطاها و منطقی کردن دارو ، تجهیزات و تست های تشخیصی
 

مراقبت های بارداری و پیش از بارداری
 

دیابت (با تاکید بر پیشگیری و تشخیص به موقع )
 

بیماری های قلب و عروق ( با تاکید بر مرگ های زودرس )
 

بیماری های اعصاب و روان