گروه های آموزشی
راهنما و فرم تاییدیه جهت ثبت نام پیش کارورزی

قابل توجه دانشجویان محترم پزشکی؛ لازم است موارد زیر را قبل از ثبت نام پیش کارورزی رعایت نمایند:

1- داشتن گواهی شرکت در کارگاه پژوهشی

2- شرکت در جلسه دفاع پرپوزال در شورای پژوهشی گروه پزشکی

3- اصلاح پروپوزال و تایید آن توسط آقای دکتر نبیلی

4- اخذ کد اخلاق از دفتر EDO پس از تایید اصلاحات پروپوزال

5-بارگذاری پروپوزال تصحیح شده در سامانه پژوهشیار با مشورت پژوهش دانشکده

6-تایید فرم مجوز پیش کارورزی

فرم تاییدیه دانشجویان پزشکی جهت ثبت نام پیش کارورزی