گروه های آموزشی
اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

1

دکتر قهرمان محمودی

سوابق علمی

3

دکتر فاطمه دباغی

سوابق علمی

4
 
دکتر فاطمه خلیلی  سوابق علمی
5
 
دکتر آزاده احمدی  سوابق علمی