گروه های آموزشی
اسامی دانشجویان عضو 
ردیف حیطه اسامی دانشجویان
1 استدلال بالینی فاطمه قاسمی، آتوسا سیفی، هستی سلطانیان
2 آموزش پزشکی فائزه هاشمی، فاطمه ابراهیمی، نسترن صالحی
3 تفکر علمی در علوم پایه فائزه ذبیحی، امین درودی، آیدا ابوالقاسمی
4 کارآفرینی فاطمه قلندری، عاطفه حسن نژاد، کوثر تنکابنی
5 مدیریت نظام سلامت سلاله پناهی، حدیثه طاهری، کوثر نبوی
6 مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت (فلسفه) محمد طاها سعادتی راد، فاطمه محسنی، مژگان توانا