گروه های آموزشی
رتبه های کسب شده

اسامی دانشجویانی که رتبه آوردند:

خانم نگین سرمدی

آقای دکتر امید تیموری