گروه های آموزشی
برنامه های آتی

اقدامات آتی

1. شناسایی دانشجویان با استعداد

2. تهیه لیست دانشجویان معدل بالای 17 از آموزش

3. نظر خواهی از مدیران  گروه های مختلف جهت شناسایی دانشجویان مستعد

4. برنامه ریزی جهت برگزاری کلاس های المپیاد

5. برنامه ریزی جهت غربالگری دانشجویان

6. برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات هم اندیشی با دانشجویان

7. برنامه ریزی جهت تهیه منابع المپیاد دانشجویی

8. برنامه ریزی جهت ایجاد انگیزه در دانشجویان

9. برنامه ریزی جهت برگزاری وبینارها