گروه های آموزشی
اعضا و مسئول کمیتهدکتر قهرمان محمودی

دکتر ماندانا زعفری

دکتر صغری حسنی