گروه های آموزشی
اهداف و دورنماهدف:

تمرین و تکرار دروس عملی به منظور آمادگی دانشجویان جهت شرکت در بیمارستان

دورنما:

آمادگی کامل دانشجون قبل از ورود بیمارستان