گروه های آموزشی
طرح درس ترمیک زبان تخصصی مامایی

http://iausari.ac.ir/upload/FileManager/pezeshki/amoozesh/1642_%d8%b7%d8%b1%d8%ad%20%d8%af%d8%b1%d8%b3%20%20%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%da%a9%20%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%20%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%20%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%20%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%20%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c.pdfhttp://iausari.ac.ir/upload/FileManager/pezeshki/amoozesh/1642_%d8%b7%d8%b1%d8%ad%20%d8%af%d8%b1%d8%b3%20%20%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%da%a9%20%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%20%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%20%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%20%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%20%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c.pdf