برگزاری کمیته مشورتی

برگزاری کمیته مشورتی دانشجویان گروه علوم پایه و فیزیوپاتولوژی پزشکی

برگزاری کارگاه MCQ در مجتمع پردیس دانشکده علوم پزشکی واحد ساری

برگزاری کارگاه MCQ در مجتمع پردیس دانشکده علوم پزشکی واحد ساری