برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23

برگزاری هجدمین آزمون صلاحیت بالینی 98/8/23 در دانشکده علوم پزشکی ساری

برگزاری شورای آموزشی معاونت علوم پزشکی استان

جلسه شورای آموزشی معاونت علوم پزشکی استان در دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برگزار گردید

برگزاری جلسه شورای پژوهشی در دانشکده علوم پزشکی

جلسه شورای پژوهشی در دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی 98/7/29

بازدید گروه ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشکده علوم پزشکی واحد ساری

بازدید گروه ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشکده علوم پزشکی واحد ساری

اولین جلسه دفاع پایان نامه دکتری تخصصی پژوهش محور رشته مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی

اولین جلسه دفاع پایان نامه دکتری تخصصی پژوهش محور رشته مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه رشته پزشکی عمومی در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی رشته پزشکی عمومی خانم شکوفه شریف در دانشکده علوم پزشکی واحد ساری برگزار گردید

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه نسخه خوانی در دانشکده علوم پزشکی 98/7/29

کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه EndNote

برگزاری کارگاه EndNote در سایت دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote توسط مراکز تحقیقاتی مدیریت بیمارستان و باروری سالم

امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

دریافت کارت امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش، سالن همایش دانشکده علوم پزشکی

سمینار علمی پزشکی قانونی برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران برگزار می کند

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

آزمون جامع دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی