برگزاری سومین جلسه آموزشی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

برگزاری سومین جلسه آموزشی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی 25 تیرماه ۱۳۹۸

گزارش تصویری از برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته مامایی

گزارش تصویری از برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته مامایی

بازدید معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی آقای دکتر نفر به همراه معاون محترم علوم پزشکی استان مازندران از واحد تنکابن

بازدید معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی آقای دکتر نفر به همراه معاون محترم علوم پزشکی استان مازندران از واحد تنکابن

برگزاری کارگاه مهارت های ارتباطی در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه مهارت های ارتباطی در دانشکده علوم پزشکی 98/4/11

کسب رتبه توسط دانشجوی پزشکی واحد ساری آقای امید تیموری

کسب رتبه 2.5 درصد برتر کشور در آزمون پره انترنی - پیش کارورزی اسفند ماه ۹۷ دربین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی توسط دانشجوی پزشکی واحد ساری آقای امید تیموری

برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان علوم آزمایشگاهی و بهداشت

گزارش تصویری از برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان علوم آزمایشگاهی و بهداشت

برگزاری جلسه کمیته اخلاق زیست پزشکی

برگزاری جلسه کمیته اخلاق زیست پزشکی در تاریخ 98/3/22

تبریک قبولی دانشجویان رشته پزشکی واحد ساری در آزمون دستیاری تخصصی

تبریک قبولی دانشجویان رشته پزشکی واحد ساری در آزمون دستیاری تخصصی

کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه EndNote

برگزاری کارگاه EndNote در سایت دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote در دانشکده علوم پزشکی

برگزاری کارگاه Endnote توسط مراکز تحقیقاتی مدیریت بیمارستان و باروری سالم

امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

دریافت کارت امتحان جامع علوم پایه و پیش کاورزی

سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان اعتبار بخشی آموزش، سالن همایش دانشکده علوم پزشکی

سمینار علمی پزشکی قانونی برای رشته های پزشکی و پیراپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران برگزار می کند

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

آزمون جامع دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق

برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق مورخ 96/8/15 و 96/8/22