برگزاری دوره آمادگی آزمون EPT

مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت حوزه معاونت برنامه ریزی واحد ساری در نظر دارد دوره آمادگی EPT ویژه داوطلبین و دانشجویان دکتری را برگزار نماید

برگزاری کارگاه تخصصی مهارت های موثر با مدیریت ذهن

مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت حوزه معاونت برنامه ریزی واحد ساری در نظر دارد کارگاه تخصصی مهارت های موثر با مدیریت ذهن را برای دانشجویان گروه های آموزشی مدیریت و روانشناسی برگزار نماید.

نمایش و نقد فیلم سینمایی فروشنده

نمایش و نقد فیلم سینمایی فروشنده با حضور آقای محمدتقی قاسمی منتقد سینما و کارشناس صدا و سیما، روز یکشنبه 15 اسفند 95 ساعت 13.30 سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی واحد ساری.

اولین دوره تخصصی کارآفرینی در گردشگری ورزشی

مرکز آموزش های کوتاه مدت حوزه معاونت برنامه ریزی واحد ساری با همکاری اعضای هیئت علمی گروه مدیریت ورزشی واحد ساری و انجمن گردشگری ورزشی ایران اولین دوره تخصصی کارآفرینی در گردشگری ورزشی را به مدت دو روز در تاریخ های 14 و 15 اسفند 95 در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی برگزار می کند.

برگزاری کارگاه تخصصی آموزش مقدماتی نرم افزار لیزرل (Lisrel)

لیزرل بسته نرم افزاری ویژه آماری است که برآورد مدل معادلات ساختاری برای متغیرهای آشکار و نهان را در مطالعات جامعه سنجی انجام می دهد. سطح نسبتا بالایی از پیچیدگی های آماری برای استفاده به طور موثر از نرم افزار لیزرل لازم است. لیزرل برای برآورد خطی روابط سازه ها و برای بسیاری از انواع دیگر از تجزیه و تحلیل چند متغیره مانند تجزیه و تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره، تحلیل مسیر و تحلیل چند نمونه استفاده می شود.

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار CPN Tools

مرکز آموزشهای کوتاه مدت حوزه معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری درنظر دارد کارگاه آموزشی "آشنایی با نرم افزار CPN Tools" با همکاری اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر در تاریخ 28 تیرماه 1396 به مدت یک روز برگزار نماید.

برگزاری کارگاه تخصصی ACT (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در نظر دارد درتاریخ های 22 آبان و یک آذر 1395 کارگاه تخصصی ACT به مدت دو روز توسط پروفسور رمضان حسن زاده برگزار نماید.

برگزاری کارگاه تخصصی زوج درمانی هیجان مدار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در نظر دارد درتاریخ های 24 آبان و 29 آبان 1395 کارگاه تخصصی زوج درمانی هیجان مدار به مدت دو روز توسط دکتر ابراهیم محمدیان برگزار نماید.