/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی

گروه علوم انسانی

 

رشته فهرست دعوت شدگان به مصاحبه دکتری
آب و هواشناسي(اقليم شناسي) مشاهده
الهيات و معارف اسلامي - اديان و عرفان مشاهده
الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي مشاهده
الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و کلام اسلامي مشاهده
برنامه ريزي درسي مشاهده
تاريخ-تاريخ اسلام مشاهده
جامعه شناسي-جامعه شناسي اقتصادي و توسعه مشاهده
جامعه شناسي-جامعه شناسي سياسي مشاهده
جامعه شناسي-جامعه شناسي فرهنگي مشاهده
جامعه شناسي-جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران مشاهده
جغرافيا و برنامه ريزي شهري مشاهده
حسابداري مشاهده
حقوق بين الملل عمومي مشاهده
حقوق جزا و جرم شناسي مشاهده
حقوق خصوصي مشاهده
روان شناسي مشاهده
روان شناسي تربيتي مشاهده
روان شناسي سلامت مشاهده
زبان و ادبيات فارسي مشاهده
علم اطلاعات و دانش شناسي-بازيابي اطلاعات و دانش مشاهده
علوم سياسي-انديشه سياسي مشاهده
علوم قرآن و حديث مشاهده
فلسفه تعليم و تربيت-تعليم و تربيت اسلامي مشاهده
فيزيولوژي ورزشي-بيوشيمي و متابوليسم ورزشي مشاهده
فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي ورزشي عصبي عضلاني مشاهده
فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس مشاهده
کار آفريني مشاهده
مالي-مهندسي مالي مشاهده
مديريت آموزش عالي مشاهده
مديريت آموزشي مشاهده
مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي مشاهده
مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي مشاهده
مديريت دولتي-رفتار سازماني مشاهده
مديريت دولتي-مديريت تطبيقي و توسعه مشاهده
مديريت دولتي-مديريت منابع انساني مشاهده
مديريت رسانه اي مشاهده
مديريت صنعتي-مالي مشاهده
مديريت ورزشي-مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي مشاهده
مديريت ورزشي-مديريت بازاريابي و رسانه ها در ورزش مشاهده
مديريت ورزشي-مديريت راهبردي در سازمان ها و رويدادهاي ورزشي مشاهده
مشاوره مشاهده

 


میزان بازدید: 5404   امتیاز این صفحه: 0

زیرمجموعه‌ها

الهيات و معارف اسلامي - اديان و عرفان
جامعه شناسي-جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
حسابداري
حقوق بين الملل عمومي
حقوق جزا و جرم شناسي
حقوق خصوصي
روان شناسي تربيتي
روان شناسي سلامت
روان شناسي
زبان و ادبيات فارسي
الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي
علم اطلاعات و دانش شناسي-بازيابي اطلاعات و دانش
علوم سياسي-انديشه سياسي
علوم قرآن و حديث
فلسفه تعليم و تربيت-تعليم و تربيت اسلامي
فيزيولوژي ورزشي-بيوشيمي و متابوليسم ورزشي
فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي ورزشي عصبي عضلاني
فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس
کار آفريني
مالي-مهندسي مالي
مديريت آموزش عالي
الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و کلام اسلامي
مديريت آموزشي
مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي
مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي
مديريت دولتي-رفتار سازماني
مديريت دولتي-مديريت تطبيقي و توسعه
مديريت دولتي-مديريت منابع انساني
مديريت رسانه اي
مديريت صنعتي-مالي
مديريت ورزشي-مديريت اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي
مديريت ورزشي-مديريت بازاريابي و رسانه ها در ورزش
آب و هواشناسي(اقليم شناسي)
مديريت ورزشي-مديريت راهبردي در سازمان ها و
مشاوره
برنامه ريزي درسي
تاريخ-تاريخ اسلام
جامعه شناسي-جامعه شناسي اقتصادي و توسعه
جامعه شناسي-جامعه شناسي سياسي
جامعه شناسي-جامعه شناسي فرهنگي

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1722    ديروز: 4080    اين ماه: 70350    تاکنون : 2983343