/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه دامپزشکی / بهداشت و بيماري هاي آبزيان(دستياري)

بهداشت و بيماري هاي آبزيان(دستياري)

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1023154 زينب پورمند حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1174740 ابراهيم جعفري محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1162091 مهدي دامچي جلودار حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1010660 عطيه دباغيان عبدالكريم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1250100 سبحان زماني دادانه لطف اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1218165 حميدرضا مهمان نواز جعفر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1200291 سيدمهدي ميرلوحي فلاورجاني محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1121539 قربان محمد نادري مايوان رستم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1019586 سعيده نوري خواه محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1102457 ازاد نيازي علي مدد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 96   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1912    ديروز: 4080    اين ماه: 70540    تاکنون : 2983533