/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه زبان / آموزش زبان انگليسي

آموزش زبان انگليسي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1213490 اشكان ابراهيم پور رمضان 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1003293 فاطمه ابراهيم زاده حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1122136 منصور ابطحي اسدالله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1014553 سحر احمدپور عمر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1034222 سولماز احمدزاده محمود 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1098491 هما احمدي غلامعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1024729 اعظم احمدي ريزي ناصر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1163794 سبحان احمدي لاجي غلام اكبر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1077153 ايدا اخوان خالقي جليل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1069812 هدي اركاني غلامحسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1028927 ليلا ارمال بدور 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1010127 شهلا ازادي چگني بهرام 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1230995 رامين اسدي رجب 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1159163 محسن اسلاميان كوپايي علي اكبر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1006858 زهرا اسمعيل پور احمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1108079 محدثه اصغري داود 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1079227 سارا افضلي يزدي عليرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1027453 فريده البرزي احمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1252489 اميرنادر الهي اميرسعيد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1195854 مجتبي امام بخش خداقلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1232277 عماد اميدپور عليمراد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1151595 الماس اميرمحسني انباردان حميد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1090572 بهاره اميري فتحعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1182812 ياسر اميني فرد خداخواست 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1028805 معصومه انصاري محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1042452 هانيه اوزار عليرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1155694 جعفر ايزدپناه فريدون 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1034156 سمانه بابايي محمدرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1022198 سپيده باتقواسرابي عزيزاله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1111806 شهريار بازدار عبداله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1100512 نجمه باقري فرج اله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1060310 مرضيه بحريني ناصر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1044393 زينب بخشي وند درويشعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1059079 سميه برزگري اهرنجاني عسگر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1068401 مژگان بركت غلامحسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1151279 نظير برهان زهي گل محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1002800 فريبا بهادري بيرگاني سوارعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1015878 سكينه بهبودي حبيب 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1076438 الميرا بهترين مهدي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1017607 مريم بهرامي كيكاووس 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1134802 فرهنگ بهلول خيبري عبدالرحيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1066901 الميرا پاشايي وندايي رحيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1030481 فاطمه پاك نيت جهانگير 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1226255 علي پاكدامن محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1199026 چيا پرنگ محمداقبال 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1051450 الهام پوررسا قاسم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1032441 الهام پورمراداردجاني نوروز 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1054124 مهديه سادات پورهادي حسيني ميرعلي اكبر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1004956 شهرزاد پيرزادمشاك مجيد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1002776 كبري تاج احمدي تبريزي جليل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1013352 شراره تقي زاده تبريزي عدالت 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1233486 حامد تقي زاده شول حميدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1257290 رضا تقي نسب رمضانعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1143976 محمد ثابت كلام اوج 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1197966 اميد ثنايي عليرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1126229 عباس ثوابي جديدي محمدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1071669 فاطمه جاهدي غلامحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1020139 فاطمه جعفري بهرام 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1180306 فرشيد جعفري طهماسب 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1167860 محسن جعفري علي نقي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1014207 منصوره جمالي نصرت اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1063046 الهه جهانگيري شهريور اكبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1123687 علي چاه شوري محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1097036 مهسا چراغي جواد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1033277 زينب چربگو محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1233782 رسول حاتمي زرگران يوسف 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1113173 عباس حاجي اميني مسلم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1063388 صبا حبيبي اسماعيل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1074085 نفيسه حجتي محمدحسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1002973 مريم حدايقي ازاد محمدصادق 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1233014 فراز حسني ريكان علي اكبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1221757 سيدمصطفي حسيني سيدمجتبي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1142899 علي حميده سيف علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1254670 شايان حيدري عبدالامير 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1181571 مجتبي خاتمي مختار 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1130048 داتيس خزايلي محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1044102 يسري خلف دريس يحيس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1072727 سيده سميه داودي سيدمحمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1058783 لاله داودي منصور 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1041628 سارا دبيري نژاد بديع اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1050057 بهاره درخشاني غلامعباس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1039423 مژگان دري بخش علي اكبر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1047997 زهرا دفاعي مهدي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1073010 مريم ديلم ابوالقاسم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1079721 الناز رادان ابراهيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1246408 محمدمهدي راشدمحصل محمدرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1071830 متين رامك هادي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1052500 بهارگل رجايي عطا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1103725 فرزانه رجبلو رحمت الله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1068988 پروانه رجعتي عباس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1002153 ناهيد رحيمي ال اقا منوچهر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1116096 مرتضي رحيمي يگانه محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1197948 رضا رزاقي عمران 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1201493 حامد رشيدي حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1115798 حسين رضايي برسري اسفنديار 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1034923 مرضيه رضايي خاتوني خليل 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1122738 مختار رنگ اويز موسي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1130196 محمداكبر رييسي حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1029663 مريم زارع غلام 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1038708 الهام زاهدكاظمي حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1041839 زينب زعفرانچي حسينقلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1062616 مليحه زهراي علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1061300 سيده مدثر ساداتي سيدجعفر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1090585 عاطفه سبزواري عليرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1000940 نسرين سراباداني هاشم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1241027 شهريار سروري سيروس 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1031171 عطراگين سادات سعادتمند سيدهاشم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1229897 محمد سلطاني حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1033882 كبري سلطاني خرقاني ابراهيمعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1055930 فرزانه سوداگري صدرا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1052611 مريم سيفي ديوكلايي فرج اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1194478 محمد شادكاني علي اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1035869 مايده شادمهر تقي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1077766 فرناز شاطري حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1177945 پدرام شاكريان طاهر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1025400 فاطمه شاه حسيني شاه حسيني 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1023272 اكرم شاياني عزت 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1009403 زهره شريف زاده علي محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1043169 فاطمه شريفي حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1098361 زهرا شريفي فريز محمود 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1018803 منظر شعبانپور قاسم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1101912 زهره شفيعي علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1244393 هادي شكري عليخانلو محرم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1088069 مريم شهركي نسب ميرخان 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1164398 نعمت شهرياري علي برات 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1202280 سعيد شيخيان محمدرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1008686 امنه صادر علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1024699 سيده زهرا صادقي كرچايي ميرعطا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1042846 سليمه صالحي محمدرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1200743 سيدحسين صناعي فر ميرعلم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1116076 حبيب اله صنايع جعفري ابراهيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1036556 رقيه صيدپور محمدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1099816 فاطمه طالب پورچاري علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1143156 رضا طاهريان رجبعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1067748 محبوبه عابدي مسعود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1027625 ليلا عاشق نوايي علي اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1035201 مينا عباس زاده بوكت مجيد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1104239 مطهره عباسي فتح الله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1113642 نادر عبدالشاهي راد ابراهيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1198366 امير عربشاهي حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1108557 شيوا عزيزپور جواد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1015634 مهرنوش عطاافرين احمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1007902 فلورا عفاف سلطاني وال اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1082306 منير عليزاده رحيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1004408 ميترا عليزاده مرحوم عيسي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1258445 محمدحسن عليشاهي محمدمهدي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1130669 عبدالعلي فاضل هريكنده يي سالار 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1062443 محدثه فاني علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1070490 زهرا فرج نژاد عزيزاله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1172503 ارش فرخي عابدين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1050174 ليلا فردادمهر مهدي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1230641 عليرضا فرشباف پوراباد اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1218650 فربد فرمان حميد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1062424 حديثه فلاح پور ناصر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1126052 احسان اله فيروززاده روح اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1155586 عليرضا قانع الحسيني حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1038344 مينا قدرتي صفي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1030933 سميرا قدسي زين العابدين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1077548 سما قديري محمدكاظم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1099976 عصمت قرباني علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1003422 پريسا قره گوزلو حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1014562 منيژه سادات قريشي نصراله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1004003 حاجيه قلاجيان مقدم انورپاشا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1029429 مريم قمري نعمت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1036982 خديجه قنبري ولوندي مهدي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1025298 سميه كاظمي تاري حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1135705 فريدون كاميابي نقلبري احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1193997 فرزين كرمجاني فريدون 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1020193 بهشته كريم پوراناري رستم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1031983 ليدا كريمي شيرزمان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1010499 نگار كريمي محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1090418 نسرين كريميان ابراهيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1042586 مانيا كوه افكن حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1099157 زهرا كوهي داداش 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1059478 محبوبه كهوند فيروز 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1202197 محمد گل محمدي احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1099619 شيرين متذكر محمداسماعيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1040690 وحيده سادات محسني ارمكي محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1045439 ليلا محسني پارسا علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1100716 منصوره محمدپوركرباسدهي مظفر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1251869 سعيد محمدحسيني حاجيور بازفتي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1027399 سميه محمودي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1204801 سيدامين مختاري سنگدهي سيدزمان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1090862 مژگان مدح خوان اصفهاني احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1061645 هدي مردان شهرام 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1171656 رسول مرداني حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1007067 زهرا مروجي شنبه 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1198708 سعيد مسلمي نژاداراني محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1070263 ندا مظفري محمدعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1165920 احمد مظهري خياوي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1074042 مريم معدندارمطلق غلامحسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1129804 ميكاييل معراجي ايوب 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1158847 مهدي معين الدين نصرت الله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1031486 زهرا معيني فرد رضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1183477 اردلان مقيم اسلام محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1106266 مهنوش مكاري زاده حقيقي شيرازي صمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1041115 مريم ملكي علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1010227 اشرف منتصري نصراله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1176167 رضا منتظر محمدحسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1054453 زهرا منصور صفر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1045291 ژاله منوچهري رمضانعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1028857 رباب موسالو يوسف 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1026869 سميرا موسوي سيدعبدالخالق 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1009100 سيده فرشته موسوي سيدعباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1044167 سيده مريم موسوي سيدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1014284 الهام موفق اردستاني رضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1011824 فريبا مولان زاده محمود 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1036375 سولماز مهدوي ارسلان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1002581 نسرين مهرورزبهمبري جبار 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1003436 سيده خديجه ميرباذل سيدمحمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1104073 ميترا ميرزااقابيك حميدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1045377 مهشيد ميرزامحمدي حبيب 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1032842 بهشته ميرزاي فشمي علي اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1225990 امير ميرزاييان حسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1147245 رضا ميرگلوي بيات نعمت اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1022471 الهام سادات ميريان كمال 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1019372 سمانه ناظريان عباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1027925 مريم نجفي محمدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1047406 مژگان نصرتي كردكندي مسعود 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1197308 اسلام نمازيان دوست گرگعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1050565 نرگس نوري فريدون 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1216015 فرزين نوشين محمدابراهيم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1194168 صابر نوعي ناصر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1005918 خديجه نيري فلاح مرتضي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1199665 سيدسيوان نيكخواه سيدمجيد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1126163 قادر واجدي كاظم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1122051 سيدولي اله واحدي اردكاني سيدمهدي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1156339 اسماعيل وزيري نورعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1033280 شكوفه ولي اله پور فضل اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1011823 سيده مژگان هاشمي پطرودي سيدهاشم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1212193 اسداله هاشي فردنيا مهدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1135523 مجيد هودن عباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1027599 معصومه يالان قاچ غلامحسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1069430 مليحه يزدفاضلي علي اصغر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1058814 سحر يعقوب زاده يزدان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1012461 ليلا يوسفي علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
   3301 فاطمه ابراهيمي علون ابادي محمد رضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   1090 پرگل رياضيات سعيد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   2885 سيده مدثر ساداتي سيد جعفر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   3358 حميد ضرابي هوشنگ 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   1614 سميه محمودي علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   6436 مهناز معيري محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   1248 سيده خديجه ميرباذل سيد محمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   6831 ميترا ميرزااقابيک حميدرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی

میزان بازدید: 333   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1914    ديروز: 4080    اين ماه: 70542    تاکنون : 2983535