/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه زبان / زبان شناسی

زبان شناسی

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1211089 اكبر احمدي فرد غلامحسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1020776 راضيه اذرمي اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1179124 محمد اسدي قياسعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1035805 مرضيه اسديان محمدحسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1001039 زهرافراست اسفندياري ايرج 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1007229 فرانك اسلامي جلال الدين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1011209 فاطمه اسماعيلي غلامرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1017052 هاله اشرفي علي لكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1149830 طاهر اصلاني جبراييل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1128610 جعفر اكبرپور محمدابراهيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1110478 هلاكو امانقلي انه قلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1095759 طاهره امجدي عزيز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1049736 فريده امجدي عزيز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1003274 كبري اميدي نوبيجاري محمدعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1125783 كريم اميني نژاد حيدرعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1024709 منيره امينيان غلامحسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1147080 اسفنديار ايرندگاني اسحق 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1016949 ناهيد بامدي مبين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1074263 راضيه بحري رودپشتي پرويز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1002326 مهرانگيز براورده جهد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1227316 وارث بليديي محمدحسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1002836 زهرا پرتو اقاجان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1043673 منيره ترابي محمود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1066976 راضيه تمنايي اصطهباناتي مجيد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1019230 ازاده جعفري ماشاالله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1155327 مهرداد جليليان علي شاه 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1248323 عارف جوربنيان احمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1005819 فايزه حاجي محمدي فضلعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1066878 ندا حدادي محمودرصا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1030421 ياسمن حسني زاده بهروز 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1045016 سيده زينب حسيني سيدصادق 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1039161 اكرم خسروي فريدون 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1007929 سحر خسروي پور اسكندر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1033641 شكوفه خليلي جعفر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1043684 سارا دوراني لمر اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1213265 ابراهيم دوزنده عبداله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1022901 ارزو ذاكري محمدتقي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1008348 فاطمه ذاكري حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1055153 زهرا رجبي فرد مهدي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1055389 فرشته رحماني علي اصغر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1108182 منصوره رخ منصور 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1215429 محمدامين رستمي روح الله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1071860 ساره رشيدي نجف 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1141387 عليرضا رييس زاده عبدالمحمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1122166 عبدالرحيم زارع هرفته كريم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1140823 محمدحسين زارعي محمودابادي مهدي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1020515 مريم زرابادي پور شمس اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1042440 مهلا ساعدي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1027807 ناديا سالور احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1063656 نسرين سجادي صمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1004898 ليلا سجودي شهرستاني رضاعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1117211 رضا سليمي قربانعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1024270 فاطمه سوادپور علي النقي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1018507 سارا سهرابي سيامك 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1159798 سلمان سهيلي علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1013006 رقيه شادمان تقي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1035723 گل نوش شفاعي احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1035177 مهديه شكوهيان منصور 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1042527 سعيده شهرامي پور محمدحسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1067442 مهسا شيرعليزاده اسفنديار 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1024300 مليحه صفايي عليرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1131518 ايرج ظفري مقصوم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1037027 الهام فاتحي پورگلاب حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1000428 فاطمه فخيمي شمسعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1192146 محسن فرخي دريامان ماشااله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1028459 محبوبه فغانزاده بندارخيلي عليجان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1123308 صمد قاسمي قباد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1076090 مژده قربانپور صيدمراد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1036078 زهرا قرباني صفدرعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1101291 هما كاربخش راوري عباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1028646 فهيمه كرامتي مهدي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1069408 سميرا كريمي خدابخش 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1030523 نهال كريمي شهاب 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1032024 ازيتا كوهري يداله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1009310 مژگان محمدخان پوريامچي حسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1045281 نوشين محمدقاسملو علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1024400 منيره مختارزاده اسماعيل 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1041138 الهه مداح شورچه غلام علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1057347 فاطمه معيني مهدي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1006055 زهره مهران لطيف 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1030954 سميرا ميزاني محمدتقي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1031881 عاطفه نقوي مندي عباسعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1057679 مهسان نورزادلياسي حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1048683 هديه نيك بين بهمن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1007582 ناهيد وكيل زاده اركي روح اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1149274 محمدحسين هدايتي خليل اباد محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1012256 مريم يغمايي يعقوب 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
   4680 بهاره فرجي علي اکبر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی

میزان بازدید: 138   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1915    ديروز: 4080    اين ماه: 70543    تاکنون : 2983536