/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / الهيات و معارف اسلامي - اديان و عرفان

الهيات و معارف اسلامي - اديان و عرفان

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1024466 سيده بهنوش اسدي سيدمحمدباقر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1139219 علي اسدي خانم ابادي علي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1073840 زهرا اصغر قاسم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1133977 نورمحمد انصاري خليل اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1143344 عليرضا اهنگراسبويي يحيي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1014343 زهره باريكاني نصرالله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1004778 فاطمه تكلوي ورنياب سانميرزا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1008037 مهناز حيدري سليمان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1113690 فرهاد خردمند مختار 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1002412 احيا دكمايي محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1008645 زهرا رمرودي غلامعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1113261 محمد زركش ابراهيم خليل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1000354 مهريه سويزي حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1036663 اسيه شريعت نژاد احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1015976 نيره شعبانعلي داوود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1003323 عزت سادات شمس ابادي ابراهيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1141064 علي شهركي بديل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1121156 محسن صالحي رزوه حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1155646 حسن صالحيان پور عبدالحليم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1002626 حليمه صفري رودبار حجت 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1051964 ستاره طهراني حسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1129323 مهرداد عليزاده ستار 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1051888 فاطمه فاضلي نژاد محمدتقي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1150743 شهروز فخيمي ايوب 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1211246 اميرحسين فرخ زادنيا محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1014382 محبوبه كرامتلو حسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1000069 وحيده كنگرلوي ايروان عطاالله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1053433 ندا كوه گردزاده حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1118083 محمدجواد كيان ارثي غلامحسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1137656 محمدنقي محمدي صيدنبي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1038705 زهرا مددي تمبي خداداد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1000696 فرزانه مروتي مروتعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1113392 ناصر منصوري عيوضي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1000395 جميله موسوي سيدفاخر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1003424 امه ليلا نوري قره تكن عيدي محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی

میزان بازدید: 145   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1916    ديروز: 4080    اين ماه: 70544    تاکنون : 2983537