/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / آب و هواشناسي(اقليم شناسي)

آب و هواشناسي(اقليم شناسي)

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1112068 اسداله ابراهيمي رمضاني مهدي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1222225 محمود اذرايين صفرعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1153508 علي اصغرزاده غلامرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1041402 اسما اصغري پوردشت بزرگ محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1066715 ليلا اعتمادي فرد پرويز 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1115103 محمدرضا افرنگ لطفعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1205934 يزدان بابايي شمس الله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1114073 سياوش برنجكاربهمبري عين اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1010518 مژگان بهارونداحمدي پرويز 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1165374 عبدالحافظ پناهي خدابردي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1072856 الهام توكي ابوالقاسم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1022704 زهرا حسن زاده غلامعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1140998 رحمان علي حق شناس گتابي كريم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1159112 اكبر دارايي علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1038299 مينا دانشور عباسقلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1038801 فاطمه رحيمي ابراهيم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1016003 محبوبه رشيدي قانع عباس 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1124510 عليرضا روستايي روستايي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1038765 مهديه زينل زاده سعيد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1203764 حميد سليمان زاده ثاني ايلخاني 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1117974 حفيظ الله شريفي تشنيزي صفي الله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1138611 كامران شيخ زاده عوضعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1123282 هادي صالحي محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1151376 ودود صمدي اصل منصور 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1155632 رضا ضرابي كيا محمدرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1125417 پيمان عاليان سماكخواه حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1137257 علي عباسي نيا ولي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1069805 مهسان كروژده احمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1179587 محسن گلريز حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1131678 فرزاد محبي اميدعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1171930 پيام مساعدي يوسف 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1122613 سيدسعيد موسوي سيدعيسي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1083218 شعله مهري ده نو ولي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1091722 ترانه ميوه ابوالقاسم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1054510 سانار نادي عبدالمجيد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1120561 رضا نجفي چراغ 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1124756 نادر نصرتي محمدابادي رمضان 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1146389 رسول نوري ارا احمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی

میزان بازدید: 154   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1919    ديروز: 4080    اين ماه: 70547    تاکنون : 2983540