/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / تاريخ-تاريخ اسلام

تاريخ-تاريخ اسلام

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1000921 نرگس احمدي احمدعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1165991 محمود اسدي رضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1112132 عباسعلي اسماعيلي محمدحسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1117961 شعبان اعتصامي موسي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1134192 موسي اكبري مهني حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1164030 شهرام انصاري بابك 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1141800 محمد ايزدي حيدرقلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1185631 حسن باراني پور گل محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1111519 عباس بوري رضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1138552 محسن بيات ابوالقاسم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1004765 راضيه بيك خراساني رجب 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1007233 زينب پرچگاني عباس 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1119747 حسن پورمحمد محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1143286 ابراهيم تازيكي محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1113491 احمد تقي پور رمضانعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1189287 محمد تقي نشتايي فاضل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1028639 مريم تيموري محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1132822 مهدي جابري محمدحسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1221728 مصطفي چمني مقدم حجي محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1156021 علي حسن زاده چراغعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1061137 فاطمه حسين ايزدي عليرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1113424 سيديداله حسيني سيدمحمود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1173006 ايمان حقيقي شانديز ماشااله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1138083 محمد حيدري بهرامعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1010806 افسانه خدال گوي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1111361 غلامحسين دشت بزرگي اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1120284 سيدنبي اله دولتخواه سيدفضل اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1119449 جاويد دهقاني منوچهر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1250721 محمد ديبا رشيد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1116490 سيدمحمد رسولي رستمي سيدخان اقا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1128519 عليرضا رشيدي حشمت اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1023850 مريم رضايي علي اصغر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1112539 سيدعسكري رضوي كنتي محمود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1066146 نرجس زارعي منوجان رضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1184418 بهروز زاهد فيروز 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1111440 فيروز زاهد احمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1150419 عباس زراعت پيشه حاجي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1158125 محمد زنگنه ابراهيمي محمدعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1125319 يونس سلطاني ساريبگلو حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1188345 حاجت سليماني سوخته 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1113680 كيومرث سليماني ولي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1180180 شهاب الدين سوهاني علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1114487 اشكان شاهين شاه رضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1121798 محمد شعباني وركي مراد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1148911 ناصر عابدي هاشم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1000126 فاطمه عاطفي فرد اسمعيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1111656 محمدرضا عباسي غلامحسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1139060 عباسعلي فلاحتي كهخاژاله محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1010239 منيره كاظم زاده صفرعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1014991 معصومه كامگار غلامحسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1131322 مهدي گلپور كاظم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1119576 مسعود مجيدي ذبيح اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1147361 اصغر محسني چوبري ابوالقاسم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1121813 مهدي محمودي چراتي رمضانعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1033006 نرگس مزروعي سبداني رضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1200033 حسين مومن زاده مومن زاده 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1027766 سارا ميرزايي زين العابدين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1115224 سيدمحمدرضا ميرطالبيان سيدهادي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1123054 محمد نارويي اله رسان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1121377 محسن نومحمدي علي اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1110491 محمدجعفر واصف محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1139908 مهدي هادي عباسعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1184218 سيدعنايت هاشمي منش سيدحسنعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1213540 محمدمسيح هاشمي نيا گرگين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1000498 شهناز يزدان پناه عباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1147511 شهباز يعقوبي امان الله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
   1398 محمدرضا نظري فتح اله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی

میزان بازدید: 131   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1921    ديروز: 4080    اين ماه: 70549    تاکنون : 2983542