/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / جامعه شناسي-جامعه شناسي فرهنگي

جامعه شناسي-جامعه شناسي فرهنگي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1103743 راحله ابراهيم نياملك دهي جانعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1115078 حسين احساني احمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1013027 مريم احمدي اسماعيل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1120166 اسفنديار ازاده عروه ابراهيم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1046970 تهمينه اسدي نعمت 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1046462 زهرا اسماعيل زاده ليمودهي حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1096963 ستاره اسماعيلي پناه حميد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1046520 فاطمه اقاعابدي خوابجاني عباسعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1110556 علي اقامحمدي محمدعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1116630 عليرضا اقتصاد ابوالقاسم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1141527 محمدجواد اكلمي محمدحسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1006019 زهره اله داد حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1184945 مصطفي امامقلي حمداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1177902 احسان امجديان مسعود 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1158055 نورالدين اميدي احمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1135929 كاوه اميدي ملايري محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1171789 محمد اميري پارسا پرويز 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1012560 فرزانه اميريزداني علي اصغر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1146909 عليرضا اوريده مظفر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1196902 سعيد ايتي قربان 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1130128 محمدعلي ايماني محسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1222216 شهرام باوفا رستم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1062605 مريم بختياري حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1114726 عليرضا بردبار بردبار 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1044471 سيده مريم بركاتي نعمت الله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1055570 لادن بهدادمنش حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1142235 محمد بهرامي فرزانه علي بخش 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1208611 محسن بهمن زادگان جهرمي علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1023873 سيده الهام بي نيازي سيداحمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1029432 بهاره بياني محي الدين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1259252 حميدرضا بيژني رضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1147938 رضا پارسيان نژاد خدامراد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1134835 سعيد پورحسيني حبيب الله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1030776 پريسا پورزرگرلجور درويشعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1191327 محمدمهدي پورسلطاني محمدثاني 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1220109 رحيم پوري حسن علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1151293 يعقوب پيدايش اسداله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1000672 نيرالسادات پيراني اسكو ميرعلي اكبر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1123466 محمود تبريزي ابراهيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1130231 محمد تركاشوند عبدالمحمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1020987 كبري تقوي ابراهيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1000964 مرضيه تيموري علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1123544 مجتبي جعفري جعفر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1023448 محبوبه جعفري بايي رسول 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1014474 فاطمه جعفري ندوشن محمدحسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1092327 زهرا چماني جوجاده حجت الله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1176053 محمد چماني جوجاده حجت الله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1113879 احمد حاجي صفرعلي محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1070024 سارا حاجي مظفري مصطفي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1023244 راضيه حامدي موسي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1057618 سيده زهرا حسيني اشلقي سيدحسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1018184 مريم حسيني زاده عنا سيداحمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1010934 مريم حصاري فرامرز 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1126242 محمدكاظم حق پرست خيراله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1132176 محمودرضا حميدي فتح ابادي مجيد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1115365 ايرج حيدرپوركيايي حبيب اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1145989 اميد حيدري گنجي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1170576 اسد حيدري ترازك عظيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1132150 جمشيد حيدريان اكبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1020988 رقيه خاكپور عوض 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1202974 رضا خاكي راوندي عباس 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1173266 حسين خالق زاده رستمي يعقوب 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1157643 يداله خان بابايي قدرت اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1022477 سميرا خان محمدي جليل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1071427 فاطمه خانعلي پوررود شهيدمهرعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1028720 زهرا خدادادي رحمت 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1024741 مرضيه خراساني يداله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1236108 سجاد خزان حيدر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1038619 الهام خلجي محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1154768 احمد خليلي رضاقلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1068286 افسانه دادمندكاريزك براتعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1217328 حامد دانشوررويندزق داود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1198877 مهدي داوديان محسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1122811 علي دايي ابوالفضل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1041519 هانيه دباغ سخا مجيد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1004927 رضوان درخشيده احمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1071307 لحيا درستكارگشتي عباس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1158000 همايون دست غيب علي حسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1146553 باقر رجبي ويسرودي تراب 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1000935 فاطمه رحماني علي جمعه 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1065956 مريم السادات رحمتي موسوي سيدنبي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1132666 امير رحيمي درويشعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1116467 فردين رحيمي شاطرانلو بهمن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1131845 امير رزاقي عبدالعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1116439 كاظم رضايي رمضان 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1015578 صديقه رضايي پاشا امامعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1044943 نرگس رفيعي طاقانكي صولت 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1150752 صفا رنجبركوچكسرايي ولي اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1134449 سعيد زارع مقدم اسماعيل 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1072048 نسيم زالي تروجني احمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1176302 جواد زاهدي ارزنه يي غلامعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1209951 ميلاد زندي محمدحسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1152754 محمد زينالي اناري اسرافيل 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1174566 سيدمقداد سادات سيداحمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1115981 قاسم ساعدي كاظم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1028835 اعظم سالارپور ابراهيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1164999 مهدي سام نزادكروكي جلال 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1014381 خجسته سلطان محمدي محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1198083 مجتبي سلطاني مرتضي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1112731 مرتضي سليمي راد ابراهيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1136884 رمضانعلي سميعي پاقلعه عبدالرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1038165 فاطمه سيف عليان اسفنديار 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1155317 حسن شاكري رستمي علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1162740 روح الله شاه ابراهيمي علي اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1203404 مصطفي شاه محمدي افضل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1153204 باقر شاه محمدي سوماري ابراهيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1159776 حميد شاه مرادي يارمحمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1131986 حسين شعباني فتح اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1143292 غلامرضا شفيع اسماعيل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1032472 زينب شكوهي زاده احمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1170020 مهدي شيردل عليمحمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1044034 ام كلثوم شيرمحمدلي عبالقيوم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1160342 هادي صابر احمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1061268 افسانه صادقي شهاب الدين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1143798 وحيد صالحي حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1166994 حميد صحراباني حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1201350 حميدرضا صفايي جعفراباد محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1026595 نگين ضيااصغري داوود 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1020857 متين طالقاني علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1197223 حسام الدين طاهري زياد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1024945 معصومه طاهري پوراصفهاني مهدي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1016688 محبوبه طاهري سمناني حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1121057 رامين طهماسبي زاده اميرقلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1155086 ابوالفضل طيبي محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1175177 حيدر ظفري دوازده امامي علي نقي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1182662 مسلم عباس پور محمود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1154617 حجت عبدل زاده علي اصغر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1006895 محبوبه عرفاني سروري فرج 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1076495 سها عظمت علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1022594 مينا عظيمي اسرافيل 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1089482 سحر غفاري نادر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1058844 خديجه غلامحسين نژادبيشه مجيد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1027693 عاطفه غلامرضازاده مطلق علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1152582 بهروز غلامي حيدر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1012296 سودابه غلامي زاده درينو طهماسب 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1149265 داود غياثوند رحيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1115029 محمدرضا فتاحي عزيزالله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1186262 محسن فرزاد حجت اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1012147 ماندانا فرهادي حيدر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1111845 غلامرضا فرهمندكوشكقاضي عبدالحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1000215 گيتي فغاني قزويني يحيي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1122178 يداله فهيمي نيا نقي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1014541 شيوا قبادي محمدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1196881 عباس كبگاني علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1190585 جمال كرم روان محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1197075 جواد كرمخاني يوسف 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1087085 مريم گردابي نصرابادسفلي شاكرم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1052150 گلچهره گنجه محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1003760 مريم متقي محمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1029755 حليمه محمدعلي پورملكشاه حسينعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1215167 حميد محمدي عباسعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1165551 قادر محمدي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1072356 فاطمه محمدي اباده حمزه 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1009985 زهرا محمدي رستمكلاته حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1038309 معصومه محمدي سيف علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1113361 محمدزمان محمودي جهانگير 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1144810 محمدرضا مدبر حسينعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1130208 حسين مرزبان محمدباقر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1202005 سعيد مساحي اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1110592 نصرت اله مسعودي فضل اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1006028 مژگان مشيري مقدم مشيري مقدم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1004807 مرجان معصومي امين اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1180392 رضا مقصودي گنجه نبي اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1159749 علي ملكي قبله علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1165170 محمدحسين منتظري احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1011085 ربابه منصوري سلطانعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1180323 سعيد موسالو يحيي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1059230 عاطفه موسوي اميراباد محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1160568 ابوذر موقري رودپشتي ذوالفقار 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1012012 فاطمه مومني محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1155149 علي مهدي پوراكردي الله قلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1144989 علي مهرعلي زاده معصومعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1171851 ميثم مهرموسوي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1003336 سيده فاطمه ميري ديوكلايي سيدابوالقاسم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1175511 روح اله نادري مظاهر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1030921 ازاده نارنجي ثاني محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1150348 مهرداد نامداري ازاد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1121953 كورش نجفي حسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1145674 عبدالمحمد نجمي عبدالزهرا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1118976 سيدنصراله نصراللهي سيدابراهيم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1196251 مصطفي نصراله پورنيازي سيف اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1021222 صديقه نظري نادر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1117585 غلامعلي نيستاني رمضان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1114668 حسين نيك ساز قاسم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1123179 اسماعيل ورزل دوست شاهخالي فريدون 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1156393 عطااله وصال دهاقاني محمدباقر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1025188 رقيه ولايتي حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1187696 سيدعلي هاشمي سيدحيدر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1122729 قدرت اله همتي نوراله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1151121 بهرام يارزاده دهكردي باقر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1172895 هادي يوسفخاني سليمان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1117615 قدرت اله يوسفي عليجان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1010341 مريم يوسفي علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
   2760 شادي ديزنگيان مفرد غلامرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   2377 سميه فتحيان اکمل عبدالله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   2216 مصطفي قاسمي ابوالقاسم 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   6521 محبوبه گلوسالاري ماهاني علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   6501 حميد نمازيان حبيب الله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   2456 ثمره نوبري امين ناصر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی

میزان بازدید: 174   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1924    ديروز: 4080    اين ماه: 70552    تاکنون : 2983545