/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / جغرافيا و برنامه ريزي شهري

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1189212 عبدالسعيد ابراهيم زاده منصور 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1203944 بايزيد ابراهيمي يداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1197228 مازيار ابراهيمي حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1184622 مهدي ابراهيمي ذبيح الله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1130157 حسينعلي ابراهيمي كارنامي هدايت اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1176453 حسين ابويساني جانمحمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1116402 سيدحسين اتشي سيدابراهيم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1137748 علي احمدبيگي خدابخش 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1026579 سوزان احمدي پور خليل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1137315 فراهم احمدي مراللو صاحب 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1134867 علي اخلاقي اصفهاني محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1111710 حسين ارامي احمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1207281 داريوش ازادي مجيداباد اكبرعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1182252 احمد اسفندياري محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1116002 محسن اسماعيلي ماشااله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1134428 جواد اصغري قاجاري منوچهر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1072958 جيده افشاري غلامحسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1212093 سجاد اقاجاني شهرستاني مظفر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1109117 سيده هاجر اقاياري دميرچي درسي سيدرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1163560 علي اكبر اقايي حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1187243 مرتضي اكبري لاكه مظفر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1217597 امير اميري حسين اقا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1007668 نرگس اميني حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1116428 يدالله اميني زاده درويش علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1251627 ياشار ايران نژادعلمداري داود 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1251959 حسين بخشي قاديكلايي مرتضي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1190961 مهدي بزرگ نيا دلاور 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1096312 سيده مرضيه بزرگي كاري سيده اسماعيل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1008726 اذر بهارستاني حيدرقلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1183541 مهدي بهداني محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1138216 محمد پاشاموسي اباد يوسف 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1162679 سيدكاميار پاك سرشت سيدمرتضي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1158558 پژمان پژوهنده خسرو 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1187908 فخرالدين پورات حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1211029 امين پيرمحمدزاده اسماعيل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1195117 علي تاجيكي حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1255908 فرشاد تركي درگوش 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1156204 مجيد تفقدكامل كاظم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1118662 قادر تقي زاده نوشنق محمدتقي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1128726 جمشيد تيموري علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1039833 منيژه تيموري نادعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1191013 امير جاويدپور جاويدپور 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1131622 حسن جاويدفر اصغر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1131328 مهدي جعفرصالحي كوچك 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1140523 مهدي جعفرنيا احمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1112564 عيسي جعفري يوسف 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1171817 بهروز جعفري نيك كند محمود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1138864 علي جليلي صورتعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1153051 رضا جمشيدي عبدالرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1124774 محمد جمور پرويز 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1177992 محمد حاتمي داود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1087456 كژال حاصلي نيا حاتم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1066017 الناز حجتي نيا حجت 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1173008 جابر حسن زاده حرمت الله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1158210 موسي حسنعلي زاده بايرامعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1185005 امير حقيقت خواه نخست عليرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1183898 محمد حكيم پور علي اكبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1135522 حسن حيدري اسمعيل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1037927 رضيه حيدري دستنايي مجيد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1054028 فريبا خاكباز محمدحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1129369 مجيد خاكسار سبزعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1110494 رضا خدري ليراوي اصل درويش 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1050422 عالمه خديش خضراله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1173740 احسان خسروي سليمان 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1100843 پريسا خوش پسندپيشخاني كيومرث 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1183433 رسول داراب خاني امامعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1241909 هژير دارابي كيقباد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1039125 فاطمه دانشور جان مراد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1132775 رضا داودي محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1221082 محسن درويشان پرويز 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1140323 پرويز دريس مهدي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1038008 ميمنت دلاوري علي اصغر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1001698 شهناز دوستي نصراله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1116262 غلامرضا دهقان نجم ابادي حسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1234843 هادي رادان رضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1229375 سجاد رازقي نورمحمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1123161 عليرضا رحمان طلب واقعي يوسف 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1204480 وحيد رحيمي اسحق 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1158707 كاظم رزمي نعمت 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1131387 هوشنگ رستمي نيا حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1172301 فرهاد رسولي خسرو 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1117268 مسعود رضايي ضياالدين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1169201 ميثم رضايي حاجي ابادي حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1149449 هيراد رضاييان محمدهادي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1189115 محسن رضي گندماني صفرعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1168503 حميدرضا رعنايي منصور 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1002470 شهناز رمارم داود 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1064796 مهسا رمضانپوركاريزكي غلامرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1056891 محدثه رمضاني بيژن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1154800 عزت اله رهنما نصراله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1184523 علي زينت بخش محمدحسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1073411 مژگان سادات رضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1192367 عبدالسلام سپاهيان جمال 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1208282 سجاد سعادت داراب 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1135203 محمود سعيدي مهر عباسعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1116119 سيدسعيد شاهرخي سيدعبدالوهاب 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1156985 مجيد شاهرودي شاهرودي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1121235 عليرضا شجاعي نوري ناصر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1115636 عبدالحسين شرف لاري باشي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1100033 فاطمه السادات شمس نجفي سيدمحمدسالم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1028879 خاتون شهبازي ماندني 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1068556 فاطمه شيخ زاده ابوالفضل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1119096 مرتضي شيربك هوشنگ 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1148043 محمدرضا شيرپور رضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1189688 مقداد صارمي علي برار 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1210724 مجتبي صبوري محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1005426 اسيه صفرپوركليدسر قربانعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1138884 حسين صفري زارچ علي اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1169585 مجيد صميمي نعمت 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1113738 اصغر صوفي حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1204071 قباد طهماسبي طهماسبعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1135656 عباس عباس وند ابراهيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1035072 زهرا عبدالرزاقي محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1141628 رضا عبداله زاده غلامحسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1137921 خسرو عبديان ملك اباد كرمعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1046145 معصومه عزيزي حاجيعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1135111 علي عطايي عطاابادي امراله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1131358 علي علايي شعبان 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1100082 فاطمه عليزاده وندچالي عباسعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1123557 محمدابراهيم علينژاد حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1191848 خلف عنافجه صدام 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1217535 محمدعلي عياني عياني 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1039768 راهبه فاميل خليلي علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1141179 فرزين فاني احمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1135073 مهدي فتحي حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1044938 شيما فدوي نيا عبدالوهاب 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1119346 فرزاد فضل پور مهدي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1208381 مهدي فلاح عزت الله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1090606 مرضيه قاسمي غنبرعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1043521 كوثر قبادي فتاح 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1071453 محبوبه قرباني كمساري مظاهر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1088582 مريم قزل اياق محمدرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1257754 مهربان قوجن كيومرث 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1142128 حميد كاراموزيان اصغر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1124050 موسي الرضا كردرستمي نصرت الله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1053804 زينب گلابي زاده غلامرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1162212 جواد گنج خانلو محمدحسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1158890 هومان گودرزي محمدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1207665 مسلم لطفي نظر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1164950 مهدي لطفي ذوالفقار 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1123139 سيدمنصور مجدالاشرافي سيدمحمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1126932 محمدجواد محبي محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1116768 ارمين محسن زاده حميد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1148399 محسن محمدتقي زاده براتعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1229250 جعفر محمدي محمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1228620 ناصر محمدي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1142332 رضا محمودنژاد محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1161081 ارش مدني فر ظفر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1219392 بهزاد مرادي محب الدين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1175677 مهدي مرادي صادق رمضان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1206089 حامد مستعلي زاده محمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1140864 عظيم مسكيني محرم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1022416 ليلا ملكي ايمانعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1127528 محمدحسن منصوري زاده مرتضي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1169325 سيدمجتبي موسوي سيدامير 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1164532 مهدي موسوي ده موردي نادرقلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1156571 سيدصادق موسويان سيداسمعيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1221203 سيداحمد ميردهقان اشكذري سيدحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1181710 جواد ميرزايي گله كلايي علي رضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1176242 سيدابراهيم ميرعمادي سيدنظام 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1178827 علي ناصري مقدم محمدقلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1065370 معصومه نبي نژادكناري محمدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1139132 قاسم نجف پور يعقوب 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1196088 محمد نجفي نصرت اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1141448 عليرضا نژادباباشاهراجي رمضان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1064184 رويا نظري سلطاني علي پناه 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1010650 مريم نقوي فرد اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1058879 صفورا نوروزي محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1243162 فردين نيكزاد زواره 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1176400 علي ورزيده كار عبدالرسول 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1164710 حسين وكيليان علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1112684 سيدجواد هاشمي اسكلكي سيدعلي اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1110697 فرامند هاشمي زاده دلاوي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1138478 مقصود هوشمند موسي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1076469 كلثوم يارمحمدي خيارك نيت علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1179847 محمدهادي يزدانپناه بهرام 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1117950 حميد يزداني قربانعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1171233 وحيد يوسف زاده جوكندان چنگيز 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1123884 مسعود يوسف نژاد بهرام 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
   1943 عبادرضا اسلامي کولايي حضرت قلي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   3516 فايزه چعبي جاسم 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   2020 رضا خدري ليراوي اصل درويش 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
    944 سيدعلي عارف حسيني سيدحسين 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   2915 فرهاد فراهاني علي اکبر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   1834 مسعود يوسف نژاد بهرام 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی

میزان بازدید: 234   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1926    ديروز: 4080    اين ماه: 70554    تاکنون : 2983547