/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / حقوق بين الملل عمومي

حقوق بين الملل عمومي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1143542 عباس ابراهيم زاده محمدعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1139044 احمد ابراهيمي غلامحسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1145643 يعقوب ابراهيمي يوسف 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1227926 سيدصالح احساني راد سيدموسي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1052785 هدا اذري سفيددارگله اسحاق 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1135869 حسن اسفنديار قنبر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1196957 رسول اسلام پناه علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1142115 قدرت اله اشرفي فرد علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1195628 ياسر اصولي هريسي احد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1259997 سيدقاسم افتخاري سيدحمداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1121195 محمود اقاجاني عقيل اقا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1139642 محمد اقامحمدي حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1144371 محمدمهدي اكبرپور روح اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1155664 حبيب البوغبيش عبدالخالق 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1165737 حامد الوندي محمدشفيع 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1117205 عباس ايمن اسلاميه محمدجعفر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1239657 روح الامين ايوز كريم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1076239 ليلا بابايي علي شير 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1046958 گليزه باغستاني كامران 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1021823 نسيم بامدادفر محمدرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1178014 حميد بختيار مصطفي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1130635 قاسم بهارلوكجويي مراد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1129339 هادي بهرامي بيدوني محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1219681 ياسر بهشتي زاده محمدظاهر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1001190 هما بيات محمدرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1062561 فاطمه بيگلر بهمن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1248800 رضا بينش برهمند عليرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1176606 اكبر پورمحمدي خطبه سرا عبداله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1142610 علي تركمان خدادا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1259026 ايدين تنكابني مهرزاد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1160911 ظهير جعفرنيا فرامرز 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1124054 قاسم جعفري ولي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1002908 مريم جعفري محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1219228 سيدمهدي جوادي سيدحسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1042462 جاثيه جهان منش رجب 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1210617 اميد جهانگير ايرج 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1179523 سعيد چمن احمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1130184 عليجان حاجي اقازاده جلودار حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1136650 اميد حسين بيكي ياسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1163605 سيدمحمدعلي حسين زاده سيدضيا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1132438 نيما حسينيان مهدي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1013361 صديقه حق جو محمدحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1151718 مهدي حمزه خاني قرا علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1053026 فاطمه خان احمدي يونس 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1125662 حامد خدابخش اصغر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1160121 علي خداويردي زاده ياورعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1037248 مينا خسروي كرم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1196765 احمد درويشي شوركايي محمدصادق 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1074088 رحيمه دستداده حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1070522 مريم رحماني اراللو جعفر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1038908 سميرا رزمي حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1034001 سارا رسولي خليل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1162248 سديف رضازاده حاجعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1165554 محمد رضازاده پرويز 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1104400 مهسا رضاقلي مهدي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1044474 سارا رضايي محمود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1206995 سيدهادي رمضاني ميريعقوب 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1208451 حسن روحاني اسمعيل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1208314 بهنام روغني مسعود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1012975 فاطمه روكي عسكر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1136525 وحيد زارعي شريف محمدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1175695 حسين زماني نبي اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1111869 عليرضا زندي علي اصغر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1130989 حسنعلي سازگار خداكرم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1228715 مجتبي سعيدي نجفي محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1139402 كاظم سلطان احمدي جمال الدين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1235734 حسين سميع قهفرخي رحمت الله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1132459 محمد شجاعي ازادخان 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1020141 نرگس شريفي احمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1140883 اكبر شكرالهي يدالله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1136449 حسن شكوري نسب رجب 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1195337 مهدي شهبازي حجت اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1158915 محمد شيخي تيمور 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1116873 غلامرضا صادق پوراجي بيشه محمدابراهيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1040290 كفايت صالحي الياس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1240035 اهورا صحافي محمدرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1214875 عزيز صدري كورعباسلو مدد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1204602 محمد صراحتي ابراهيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1175013 حسن صفري پرويز 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1034712 مريم طاهري رضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1122280 علي عابدي جبراييل 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1142837 محمد عالي دوست احمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1121704 مجيد عباسيان كرمعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1108647 دلارام عبدوستي ساسان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1112470 سعيد عبدي اذرخانقاه اسمعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1162093 سعيدرضا عرفاني اخروي غلامرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1123734 صمد عزتي لازم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1198227 محمدرضا عزيزي عبداله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1158523 بهروز علي بابايي طولارود بيت الله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1192694 امير علي عسگري سهي داود 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1161753 سياوش عليزاده محمود 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1133608 عباس عليزاده سروندي محمدتقي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1013194 بهاره عمراني راد علي اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1085898 مريم فتاحيان علي مير 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1053847 فرناز فرامرزي اصغر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1178606 حسين فلاح احمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1122415 علي فلاح خدابخش 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1130332 محمديوسف فلاح خشكچالي تاج الدين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1258963 صابر فلاح سماكوش قربان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1148038 انور قادري عبدالحميد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1163304 اسماعيل قاسم پور سعيد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1071979 اكرم قرايي محمود 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1059952 عاليه قرباني حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1195163 عباس قرداغي جلال 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1235678 ابوالفضل قرني حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1088213 سيميندخت كاظم زاده هوچقان محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1112277 مرتضي كاظمي محمدصادق 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1122875 ايرج كريم فر غلامحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1062677 مريم كريمي ايوب 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1114293 حسن كريمي مهابادي حبيب 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1113406 عبدالرحيم كريمي واحد عبدالله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1062461 سيده مرضيه كيا سيدعبدالوهاب 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1020101 سارا گرگيچ غلامرسول 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1046314 سميره گرنافي نژاد حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1181550 محمدجواد لطيفي جلال 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1054624 ايتاي ماني محمدرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1247662 محمد مجدمي ناصر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1136378 حسن محمدپوروكيل كندي بهروز 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1163516 روح الله محمدجاني اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1083938 منا محمدعلي يان يعقوب 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1218610 سيدمهران محمدي سيدمحمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1182092 مسعود محمودي منصور 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1129407 محسن مرادي محمدحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1212082 وحيد مرادي نيا پاپي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1212461 افشين مرداني بهادر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1110972 عباسعلي مرداني اخگر فتحعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1084022 مريم مزارعي محمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1145972 حيدر مطلب فايد محمدعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1157239 محمدجواد مطهري فر ابوالقاسم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1146029 اميرعلي مظاهري الياس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1144671 اميد مقدسي فر ابراهيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1170157 مجتبي ملكي حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1076687 مطهره ملكي جهان احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1166655 علي موحدي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1164859 محمد ناصري پرويز 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1193833 رضا نامدار حميد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1117388 علي نجابت محمدعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1237474 سامان نجفي تواني علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1251207 سجاد نجفي ذوالپيراني فرزاد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1018713 مهرنوش نجفي راغب محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1142192 مجيد نوين علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1139210 محمد نوين مسيب 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1177612 عبدالله نيازي علي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1125096 محمدحسين نيكوصحبت بوجار احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1007853 فاطمه يوسفي زنوز نادر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1112697 اسماعيل يوسفي گراكويي ابراهيم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
   6496 ايدا اغه ميري حميد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4897 مجتبي اميرشريفي محمود 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4423 محمد اميرنايبي صمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4158 سارا بزرگي پور عليرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    239 معصومه حاجيلويي ابوالفضل 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5479 حسن حيدرزاده علي اکبر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    774 اشرف خدادادي حسين 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6563 مهياره شوشتري سيد مهدي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6671 مرجانه عزيزي پور علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2123 منوچهر عطارحامدي عسگر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2332 عليرضا قسمتي محمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4333 معصومه کردبچه محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2720 زهره کرمي قربان 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1301 هادي مسعودي فر محمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    694 ماندانا مقصودلونژاد اکبر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3898 محمد امين مکاري علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2159 مريم موسويون محمدطاهر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6568 علي مهراشنا محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5482 غلامعباس نادعلي نژادعمران فيض اله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1773 پگاه نيک فرليالستاني خيرالله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1409 سميه هاشمي مرتضي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 290   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1928    ديروز: 4080    اين ماه: 70556    تاکنون : 2983549