/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / حقوق جزا و جرم شناسي

حقوق جزا و جرم شناسي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1090027 نگين ابراهيم پور صمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1228895 هادي ابراهيمي سروعليا محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1159582 داود ابن علي چرمهيني سلطان مراد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1113419 منصور احمدپور عبدالحسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1188972 سجاد احمدطرهاني حميد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1111643 حسين احمدي علي اقا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1197153 حسن احمدي اهنگراني برهان 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1203811 محمد احمدي كمرپشتي محمدعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1152966 عليرضا احمدي منش هادي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1141244 احمدرضا اخوندي رحمتعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1176903 جليل اراسته عزيز 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1196842 عبدالمجيد اراسته محمدنبي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1221949 محمد ارمي جامخانه علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1080334 الهام اسحاقي ابوالفضل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1142609 سيدجعفر اسحاقي ميرعبدالله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1184586 عباس اسداللهي جعفر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1210273 علي اسدي محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1163356 مهدي اسدي مظفر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1010557 الهه اسعد اسعد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1188424 عليرضا اسلامي شيرينعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1195447 هوشنگ اسمعيل زاده خليل اباد داداش 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1243647 صادق اسمعيلي علي نظر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1139999 عبدالرضا اسمي پورگراوند اقارضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1127312 اكبر اصفهاني نژاددارابي حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1037508 صغري افشاري مسلم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1181044 بهزاد اكبرابادي علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1074429 اكرم السادات اكبري سيدعلي اكبر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1159227 محمدرضا اكبري فارس 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1128614 جمال اكوانيان امان اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1168386 محمود اللهياري عبدالعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1220921 سجاد الهي غلام حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1127564 هاشم امامي جبراييل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1119431 علي حسين اميدي حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1187711 ابراهيم اميني حمداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1232309 صادق اميني محمدعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1159013 مصطفي انصاري فرد نظر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1202410 محسن ايرواني مهدي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1245993 پويا ايزدي مجيد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1111497 علي محمد باباپورسكه ولي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1060446 پروين بادسار امير 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1148976 مجتبي باري اسماعيل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1164435 مجيد باقري احمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1145126 محمد باقري مهراب 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1063964 امنه باولي فرد حميد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1121182 اردوان بايبوردي اردشير 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1152529 يزدانبخش براتي مسگره جوزعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1152811 اردشير برزگر نورخدا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1066210 ارزو برزميني صفرعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1124729 رضا بزازبنابي حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1236516 اميرحسين بزم حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1160954 حسين بصيري توتكابني حجت اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1168574 حميدرضا بلالي زين العابدين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1032389 زينب بني اسدي غلامرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1203671 هيمن بهرامي حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1153025 محمدكاظم بهروزي ناصر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1219780 حمزه بهفر محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1249797 علي بيرامي عبداله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1198719 اسماعيل بيننده ابراهيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1118867 محمدرضا پرويزي علي اشرف 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1153330 عليرضا پشته ابوالفضل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1044613 ارزو پناهي مرتضي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1182294 جواد پندگه محمدحسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1083386 سيده سمانه پورذوالفقار سيدجعفر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1111257 مرتضي پوررحمت وجيه اله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1195286 حسين پورسلان محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1193362 محمد پيرورام علي اصغر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1146452 اكبر تايوغ احمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1181426 عمران تقوي همت ابادي علي اصغر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1205794 منصور تقي زاده سروستاني محمدرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1114289 محسن ثمري كرماني شكرالله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1093317 مايده جاهدي رسول 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1233483 قاسم جديدي داودابادي حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1241788 محمدرضا جزيني زاده عباس 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1166467 احمد جعفرنژاد ابراهيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1188854 محمد جعفري رمضانعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1122056 يوسف جعفري كريم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1088541 ريحانه جعفري ساسانسرا بهنام 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1165408 ابوذر جعفري فرد حجت اله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1102575 مهرانگيز جعفزي عنا رحيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1052731 ايسان جلالي بيرنكي ولي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1148573 عليرضا جهانتيغ جانمحمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1171043 هوشنگ چارداولي نبي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1210518 حامد حاتمي نيا عليرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1150639 حميدرضا حاجي زاده محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1167255 حسين حدادي حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1221916 حميدرضا حسن پورجويباري مرتضي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1057586 فريده حسن زاده محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1237557 حامد حسني قلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1217339 عباس حسني محمود 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1038440 زهرا حسين زاده بيرق هوشنگ 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1234379 ابوبكر حسيني صالح 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1116236 ذوالفقار حسيني جلال 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1176467 سيدروح اله حسيني سيدصفر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1248467 سيدمحمدصادق حسيني سيدجليل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1189606 محمد حسيني هادي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1156396 سيداحمد حسيني خالصي سيدجواد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1139418 سيداحمد حسيني نسب سيداشرف 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1206749 مصطفي حق وردي قدرت اله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1088751 مريم السادات حقانيان سيدحميدرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1050910 شهناز حقي پور اسداله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1147975 ناصر حميدي محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1188216 سعيد حيدربيگي حيدر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1159444 لطف الله حيدرخواه الياس 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1148310 اكبر حيدري اسماعيل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1117637 رضا حيدري اقاگلي اميرقلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1205943 سيدياسر خاتمي سيدمصطفي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1191490 احمدعلي خادم عربباغي اسفنديار 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1172201 حسن خادمي رمضانعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1021968 زهرا خانعلي زاده ايني رضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1017139 مريم خاني محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1204924 ميرحامد خاني علي اصغر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1067391 انيس خدادادي خليل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1069157 الهه خدامي پور محمدمهدي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1192293 سعيد خدرويسي يداله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1136891 فرهاد خرد ابراهيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1219925 علي خرسندي دلير عيسي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1177500 امير خسروداد بهرام 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1150728 محمدرضا خسروي كريم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1161180 وحيد خسروي قدرت اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1165141 افشار خسروي زاد جليل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1231154 محمدرضا خضابي خسرقي اصغر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1083852 ايدا خلخالي بهادر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1205468 مرتضي خليفه محبوب 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1222321 علي اصغر خليل ازاد محمدرسول 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1139421 سليمان خليل نژادكياسري سيف الله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1189135 رضا خميس ابادي علي رحمت 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1069973 اتوسا خوبان محمدجعفر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1189491 فاضل خورشيدي قدرت اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1116633 محسن دادخواه تهراني عباس 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1038311 سميه دادرس شاد ساري خان 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1085112 ليلا دانش پايه محمدحسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1201490 ناصر داودي حشمت اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1199271 افشين داوري قربانعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1213910 سينا درويش سهراب 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1172587 پيام درويشي تيمور 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1139383 علي محمد دشتكيان علي اصغر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1211760 مصطفي دهقاني اياز 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1089040 ريحانه ذبحي حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1231664 صابر ذوالفقاري كريمي ناصر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1248646 عنايت اله راضي علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1145397 مجيد ربيعي محمدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1138383 مهدي رحماني رحمان 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1154735 گودرز رحمتي شاهيوند مراد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1199582 سيدمهدي رحيم زاده سكه سيدحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1117638 اسحاق رحيمي شعبانعي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1176490 حمزه رحيمي جهانگير 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1184854 دادگر رستم زاده اصغر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1201128 مرتضي رستمي باقتاني علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1239201 بهزاد رستمي زابل غلامحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1220575 سجاد رشيدي حسينقلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1203276 كاظم رضازاده عزيز 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1197265 جواد رضايي حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1202335 رسول رضايي احمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1151501 حسين رضايي تودشكي حيدر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1164886 كامران رضواني چماچار احسان اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1117843 علي اعظم رفيع نژاد صمدالله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1175341 هادي رفيعي حبيب اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1113968 مرتضي رمضاني محمداقا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1119451 احمد رمضاني فوكلايي علي اكبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1219262 سيدمهران رياضي مند سيديعقوب 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1147345 كورش زارع محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1173141 ميثم زارع جمشيد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1134631 محمد زارع دنجكلايي عيسي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1230089 محمد زمانيان بادي عباس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1206874 سيدحسام الدين زندوي حسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1197891 محمد سالاري غلامعباس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1124243 كيخسرو سام دليري بهرام 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1259706 مهدي سبزواري نژاد حجت 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1191097 مجتبي ستوده گندشمين حيدر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1161863 محمد سرخوش علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1162752 داور سرداري پرويز 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1157538 مسيح اله سلطاني ابوالفضل 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1169150 سعيد سلطانيان علي نقي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1065625 سودابه سليماني عبداله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1122164 مهدي سليمي اصغر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1188094 علي سميعي زفرقندي محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1189810 محمد سهرابي امين اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1138713 مرتضي سهرابي علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1147759 ميرحسن سيدنژادبناب ميرروح اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1120636 حاجي رضا شاكرمي رضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1058492 هانيه شاكري نسب جمشيد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1110502 علي شاهرخي روشن علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1197072 خليل شجاعي امان اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1186656 احمد شريفي عواد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1049690 ارزو شريفي ميكال مهيار 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1244561 عليرضا شعباني وركاني حسينعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1153128 حسين شفيعي صالح 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1201719 مهدي شكرايي عبده 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1085923 زهرا شكربيگي بهمن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1105276 فرزانه شكوهنده محمدرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1131459 مختار شمس الدين مطلق قباد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1151061 رسول شمسي برفي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1092017 مطهره شهاب الدين پوراميري ابراهيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1224223 حامد شهابي نيا عباس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1200903 پيام شهبازي عليمراد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1157841 علي شيخ لو عباس علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1234906 مسلم شيخي حسن گاويار شهباز 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1220223 سيدعلي شيرين ابادي فراهاني سيداحمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1231562 محمدرضا صاحب جمعي اسمعيل 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1036669 ناهيد صادق پور ابوالقاسم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1120739 احمد صادقي سليمان 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1145846 مهدي صادقي عزت اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1176122 محمدرضا صادقي قهساره عباسعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1127146 عباس صالحي صالحي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1158377 مسعود صالحي حسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1210301 علي اصغر صدرافر علي اصغر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1034781 سلماز صدرزاده نصرالله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1002503 ميترا صدقي ثابت حسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1204651 امين اله صفايي حيات اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1207775 ميثم صفرزاده رودسري بهروز 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1210300 محمدرضا صمدي محمدجواد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1177770 محمد طالبي چاري عليرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1189576 محمد طالبي وسطي كلايي منوچهر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1196795 فرزاد طاهري فرهاد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1153399 حسين طاهري پور محمدصالح 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1121609 جواد طريري كاظم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1037777 فايزه عارفي لمراسكي علي محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1112874 يدالله عباس زاده قاسم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1189873 جعفر عباس نژاد حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1161699 بهروز عباسي عباس 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1093352 مارال عباسي مرتضي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1153678 حميدرضا عبداللهي خوراسگاني مصطفي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1169746 حامد عبدالهيان اسمعيل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1152726 مرتضي عبدزاده علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1123767 صياد عبدي ينگجه شكراله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1118885 سعيد عثماني نوراحمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1185872 محمد عزيزپور غلامرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1110916 والي عزيزنيا عزيز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1197300 محمدعلي عسكري رحمت اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1006282 شيما علاقه بندي عبداله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1104235 سميرا علي پور فيروز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1113475 مسلم علي پور رمضان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1233197 هيوا علي پور حاكم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1066053 مريم علي زاده اردبيلي صفرعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1046030 سپيده علي زاده بايي نصرالله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1190257 عمران علي قلي وندسعداباد قربان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1205125 احمدرضا عنايتي اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1249686 محمد عنبري سهراب 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1091662 زهرا غبيشاوي عبدالنبي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1179052 مرتضي غروي ناصر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1167188 محمدعلي غفاري همزه 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1182931 سعيد غفوري علي اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1164945 حميدرضا غياثي ولي اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1171177 عماد فتح الهي عبدالحميد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1190868 مصطفي فتح الهي خدايي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1193798 حسن فراهاني علوي امين حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1159189 امير فرج بخش يوسف 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1197726 رحيم فرجي عزيز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1234767 امير فرخ فال محمود 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1153206 علي فرخاري موسي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1185844 حسن فردابندانسري حميدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1021397 نسرين فروزش مقدم محمدعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1181200 علي فروغي هزاردره علي كرم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1052118 دنيا فضلي محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1189676 سجاد فهيمي تبار دهراب 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1197317 علي فيروز نورمحمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1242326 سعيد فيروزي سليمان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1254687 ادريس فيروزيان مجيد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1225096 محمد قادري علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1182200 رضا قادري داش اتان عظيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1072103 كبري قاسمي شنبه 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1213224 اميد قاسمي كيچي محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1078438 زينب قاضي خانلوثاني عبدالعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1118575 رحيم قايدي فر علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1163279 فرزاد قراخانلو بهادر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1079689 سما قرباني سعيد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1194347 محمدرضا قرهي قهي حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1154320 عباس قريني لابار سلمانعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1119993 عباس قطب الديني بهرماني پور محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1238145 محمدحسين قلي پور سعدي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1166383 حسينعلي قمري نيا عبداله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1151574 يوسف قنبري حبيب 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1173121 فرهاد قهار يداله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1195015 رحيم قهرماني عيسي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1137588 حميدرضا كارگر علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1181278 هوشنگ كاظمي حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1162746 تورج كريم نيا عظيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1132547 حميد كريمي عباس 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1212031 حسين كريمي زاد علي اعظم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1220380 حسن كشاورزي خداداد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1165872 مهدي كلانتري اسداله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1205734 احسان كلانتري ميبدي مرتضي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1144278 مهدي كمالي كمال 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1083687 زهرا كياني يدالله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1141918 عادل گل ارا علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1155284 فردين لجم اورك رمه چر عبدالله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1033524 عاطفه لعلي علي محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1145872 علي ماروسي محمدحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1012061 رقيه ماستري فراهاني غلامرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1243401 كريم مجتبوي قدير 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1233566 علي محبوب پور شاميرزا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1139180 روح اله محبوبي حمداله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1200818 سعيد محبي محسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1235854 حجت محمدحسيني حاجيور بازفتي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1122012 فرشيد محمدحسيني طاهري ماشاالله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1122805 رضا محمدزاده گل ميرزا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1079761 نفيسه محمدنجار مصطفي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1047713 سهيلا محمدي ارسلان 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1120904 فيروز محمدي علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1056506 ليلا محمدي فرضعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1209511 محمدرضا محمدي محمدكاظم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1218317 محمدرضا محمدي رضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1179132 مهدي محمدي حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1118292 حبيب اله محمدي فرد شرفعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1020114 مهري محمدي فرد شرفعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1170474 يحيي محمدي مقدم رحمت اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1167464 حسن محمدي نويسي حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1006154 زيور محمدياري درويش 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1117773 بهادر محمودي مسلم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1182629 اسماعيل محمودي ده چشمه خداداد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1096691 ركسانا مختارپورعبدي محمدنبي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1142345 احمدعلي مرادي عزيزعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1223014 كاووس مرادي عبدالحميد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1203241 يونس مرادي محمدباقر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1180882 مهدي مرزي سيروز 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1098454 بهاره مروجي عبداله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1233248 عبدالكريم معروفي انور ابوبكر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1220652 احمد معصومي اصف محمود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1064372 سمانه معصومي تروجني ابراهيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1189539 جواد معلمي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1156156 مسعود مفيد محرمعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1204813 علي مقدم طاهري رضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1219812 احسان ملك پور هدايت 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1205415 محمود ملك زاده كرامت الله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1203668 محمد منصورابادي ناصر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1199603 سيدرضا موسوي سيدجواد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1193652 سيدعلي موسوي سيدحسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1188745 سيدسجاد موسوي نيا سيدحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1150973 شهرام مهاجرسليماني جواد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1121469 سيدسعيد مهدوي سيدنورالدين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1180761 وحيد مهدوي راد مسلم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1259482 حسين مهدوي نژاد دادخدا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1133989 اصغر مهرنيا زين العابدين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1126704 عليرضا ميرزاپورمغانلو بايرام 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1144968 يونس ميرزايي علمدار 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1167848 غلامرضا ميرزايي نژاد عباس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1206697 سيدمرتضي ميرعباسي سيدمجتبي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1216393 پرويز ميلان شاهپور 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1116106 بهمن مينايي مقدم حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1207880 فرشيد ناظم فضل اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1160035 اكبر نامدارمنصوري علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1119086 حسن ناهيدي علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1137894 شاهين نايل محمدكاظم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1155045 جمال نجاتي عيدالقادر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1236029 صالح نجف پور عمران 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1188969 علي رضا نجفي اسكندري مرتضي قلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1037792 سكينه نژادحسني طالمي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1124391 حسين نسايي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1204090 عيسي نصرالهي هريكنديي عيسي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1187629 احسان نظري منوچهر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1134671 ايت اله نظري نعمت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1045945 مهشيد نظري رشيد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1141855 سيدغني نظري خانقاه سيدرجب 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1183826 محمدمجيد نعمتي ملك احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1065412 سيده ليلا نقيب زاده سيدمحمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1254820 علي نوپوراهودشتي عسكري 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1211205 عباس نوروزي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1130689 يوسف نويدي مولوش 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1187892 علي نيازي اوريمي يارعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1203756 حجت نيكدل محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1135411 ابوالفضل نيكوكار محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1152290 حسن واحدي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1019820 بهار وايزي حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1076601 مهديه وجداني فخر محمدمهدي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1095642 غزل وراثي محمدحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1201514 افشين ورزند يحيي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1167067 مرتضي ولايتي حسن رضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1195847 ماني ويسي محمد اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1185816 حسين هادي غلامحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1226460 سيدناصر هاشمي ميرمحمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1203711 وحيد هداوندي حميدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1131756 مجيد يارمحمدتوسكي حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1241969 علي يارولي حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1215678 علي ياسمي هدايت 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1161862 احمد يدالهي فخر علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1113578 محمدرضا يزدان پناه اصغر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1187594 علي حسين يزداني غلام رضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1242666 محمدمهدي يلفاني حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1170155 عليمحمد يوسفي البرز 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1116574 سيدصادق يوسفي ابكسري سيدعبداله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
   2236 مظفر احمدي سربرزه فضل اله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1307 فرزانه اشوري مختار 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2649 سيد محمدرضا الصفح سيد محمدشفيع 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3034 محمدعلي ايزدي حسن 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3288 سينا پولادي کاويان 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    149 فخرالسادات پيرورامي سيد جلال 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4307 سميرا تاج خراساني غلامرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2421 ارزو تاجميررياحي قديرعلي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3096 صادق تبريزي ناصر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1405 محرم تقي زاده عباس 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5266 سيده مريم جعفري کناري سيد کاظم 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2578 مجتبي جليلي فرد خليل 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1733 علي جمشدي نيک بزرگي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1003 محمد جهانگيري ضياالدين 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4585 نرگس حاجي محمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6872 محمد خاني کردمحله حسن 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    804 پري خليجيان محمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1649 اسيه خليفه زاده يزدي مهدي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1977 فرشته دارابي غلامرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5052 حميدرضا رحيمي نژاد رحمن 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1632 الهه ساقي ناصر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1034 محمد سعيدعسکري بيژن 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    813 سارا سلامي سرابي قربانعلي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1396 مهدي سليمان تبار سيروس 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1433 ساناز سليماني کوراني بهنام 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4395 افروز شادفر غريب 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    930 رسول شمسي برفي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3008 عليرضا شيوافرد امراله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4649 محمدصالح صادقلو عبداله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    103 سامان عبدالهي عباس 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5845 مهدي عبدي ابيانه محمود 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1664 سميرا علي پور فيروز 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   2659 زهرا غريبي علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4196 مهتاب فرحي يعقوب 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1059 سيد کامران قاضي ميرسعيد سيد احد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5503 مجيد قنبري شمس اله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4013 الهام کرمي علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   4543 شادي کروژدهي حسين 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1700 هوشنگ کوپايي علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5761 معصومه گشاده رو محمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    455 محمد لشکري يداله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   5015 رضا محبي فر غلامعباس 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1313 عنايت اله محموديان مصطفي وفرهادي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    877 نغمه مخدوم مسافر غلامرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
    914 محسن مشکاني محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3592 مهديه مهديزاد پايدار رسول 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3663 هاينه مهديزاد پايدار رسول 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6199 سيدعباس ميرشفيعي سيدحسن 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   1010 عارفه نظيري مصطفي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   6759 فاطمه نوري رومنان حجت اله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی
   3924 طاهره وروايي صحبت 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 513   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1929    ديروز: 4080    اين ماه: 70557    تاکنون : 2983550