/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / روان شناسي تربيتي

روان شناسي تربيتي


 
شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1028387 الهام ااصغري علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1022217 سيده سميه ابراهيمي سيدمهدي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1130587 مجتبي ابراهيمي محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1131874 محمدرضا ابراهيمي اوزينه محمدكاظم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1022332 حميده ابويي مهريزي غلامرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1051146 طيبه اجاقي محمدحسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1138451 رحيم احمدي افراسياب 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1217264 مجتبي احمدي حبيب الله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1192908 موسي احمدي احمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1026622 فرزانه ارمي يداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1078134 نسرين استيري حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1233989 محمد اسددشتي پور نصير 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1147540 فرزاد اسكندري نسب باقر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1127045 عبداله اسلامي حسينعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1059103 شرمين اسمعيلي انور هوشنگ 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1011291 فريده اصغري رمضان 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1145874 ايمان القاسي زاده خسرو 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1008197 زهرا امامي خطبه سرا بهمن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1109907 فاطمه باقرپور نوروز 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1112192 حسن باقري صمغ ابادي نجم الدين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1138266 خسرو بختياري حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1111825 يداله بدركوهي اسداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1057388 هانيه بديعي علي اصغر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1008633 شيوا برزو هدايت 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1073986 ندا بزن بيرانوند عباس 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1002873 فاطمه بهرامي حيدرعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1200843 بهنود بهمنش عباسعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1151692 يعقوب بيات ولي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1211424 محمد بياناتي حبيب اله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1227790 شهروز بيدابادي مقدم حميدرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1113652 حسن پورقهرماني قاسمعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1079831 فاطمه پيرقلي محمدحسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1014203 سالومه تك تهراني سيداحمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1030841 اي سانا توري شجاعي بهرام 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1114261 حسن توكلي عباسعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1109366 نغمه توكلي بهمن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1128874 هادي توكلي كرماني علي اكبر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1026114 مريم جعفري ابراهيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1055702 ندا جلاليان بهرام 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1033467 نسرين جنگي زهي شستان محمود 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1099315 فاطمه جولاني اوجاق حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1113397 محمدرضا جهان علي اصغر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1029129 معصومه جهانگرد حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1148324 حبيب چراغياني نورمحمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1203631 حميد چهره پور كتابعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1005478 فروزان چيذري عبدالله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1000479 معصومه حاتم هنزايي فضل الله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1036003 مهسا حاجي حسيني مسگر محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1144302 علي حايري مجد عبدالحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1047238 فايقه حديدي محمود 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1100942 فرحناز حسين پوراصغرخاني امير 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1003507 سهيلا حسيني صدر محبوب 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1068334 الميرا حسيني معز قربان 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1147420 سيدمجتبي حسيني نياز سيداسماعيل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1070298 اسيه حسيني نيكو محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1208780 علي حميدي يزدانعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1151213 لقمان حيدري محمدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1110172 مارال حيدري نيا رحيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1038384 مژده خادمعلي رحيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1052525 يگانه خادمعلي رحيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1001644 سكينه خاتون خاكي غلامرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1162382 جواد خامي خاني 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1042719 طاهره خاني ماشااله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1163739 سلمان خاني پويينك علي اعظم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1112913 مجيد خطيبي كمال 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1196263 فياض خليلي عدالت 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1033830 مريم خليلي شعبان 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1104337 كيانا خورشيدزاد امير 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1026993 سارا خورشيدي محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1002675 مهناز خياط محمدعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1008630 خاطره خياطقوامي حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1078136 شيوا داراب پورورناصري داراب پورورن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1219138 مصطفي دارابي نصراله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1153362 فرامرز دانش زاده قدرت الله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1027468 زهرا دخت مهديان لله مرزي حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1001754 ناهيده درستكار احمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1009665 صدف درويشي اسلام 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1092123 سمانه دوست محمد حسينعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1030269 شهربانو دهرويه بابا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1001076 ناهيد دهقان طرزجاني رجب 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1040798 عاطفه دهقانپور علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1113580 منصور دهقاني اراني محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1005504 سكينه راه پيمااغميوني حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1104321 فاطمه رجلاني داود 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1033930 فاطمه رزم جان محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1018111 زهرا رسايي علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1002313 فريبا رضايي حياتقلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1022181 مريم رضايي علي حيدر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1115207 علي اكبر رمضاني گهرويي فتح الله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1017846 زهرا رنجبر حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1071116 ناهيد رهنما علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1010441 مريم ريحاني محمدعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1004913 ليلي زادخوت علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1015019 زهره زرگر محمودرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1063261 فاطمه زماني شورابي محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1030922 شيما سپنجي علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1138783 صالح سپهر يارمراد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1057072 سيده طيبه سجاديان سيداحمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1098226 طليعه سعيدي رضواني مسعود 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1133348 رضا سلطاني ورنكش محمدعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1076176 عطيه سليماني محمدحسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1138457 عزيزاله سهرابي سهراب 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1119430 خالد سيار احداله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1011867 اقدس سياه پور حسين جان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1137986 حسن شادكام ناصر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1151561 فضايل شاهماري سوها اقامعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1014411 رزيتا شرافتي خضراله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1157502 روح اله شريفي ملك 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1180937 محمدتقي شعباني ملك حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1025968 ساناز شفيق علي اصغر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1009639 فاطمه شكوري مقدم حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1040656 زهراالسادات شمس نجفي سيدمحمدسالم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1090533 عاطفه شمگاني محمدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1023370 ذكيه شنايي خسرو 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1018305 زهرا شيرخانلو اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1052791 فريما صالح محمدباقر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1006175 معصومه صحراپيما حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1005892 ليلا صفايي غلامعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1002621 عفت صفري پايين افراكتي عسكر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1019077 پريسا صلح كنان خسرو 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1046854 سميرا صميمي سده مرتضي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1027345 پري صيادي عظيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1164273 مسعود طوطي چوبر جمشيدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1058337 سيده فاطمه عابدشياده سيداحمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1029808 فاطمه عباسيان برات اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1146749 ادهم عبدالهي علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1023037 طاهره عبدي مسعود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1001259 الهه عرفا اصغر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1221565 امين عزيزي طهمور 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1133088 احمد علي اكبري جواد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1001611 راضيه علي محمدي همت 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1039104 مرجان عليشاهي احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1145547 محمد عوض پور حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1029930 فاطمه غلامي گودرزي شعبان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1049992 ساجده فاضلي شهرودي حشمت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1002795 زهره فتوحي محمدابراهيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1056749 ساناز فتوره چي عبدالرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1104883 فايزه فكور مصظفي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1049970 ربابه فلاح رضاعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1011328 صديقه قاسم اليگودرزي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1123703 اميرحسين قاسمي غلامرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1025037 سميه قاضي علي اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1002587 حبيبه خاتون قبادي اسفرجاني نعمت الله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1159511 نصرالله قجري عيسي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1080613 هدي قراييان احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1225295 سجاد قرباني اسفيدان حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1001638 زهرا قهرماني علي احسان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1019752 مژگان كاشاني زاده خونكار 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1169753 نازمحمد كر كرفه 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1007342 اذرميدخت كرم يافتي كيومرث 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1038963 اعظم كريمي قدرت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1113849 سيدعلي اكبر كريمي اه حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1061920 نازنين كمالي شهرام 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1005653 فروزان كمانگر رحمن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1006120 شعله كيا حبيب 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1044849 مريم كياني محمدعلم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1007469 سهيلا گاييني نعمت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1234275 داود لكي محمدابراهيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1183744 مهدي مال ويراني ابراهيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1143970 شهاب مالكي رحيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1071888 معصومه محمدابادي علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1014348 پرستو محمداميني احمدعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1136454 حجت اله محمدزاده نعمت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1088280 زهرا محمدزاده ابراهيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1027651 زهره محمدزاده ننه كران بايرام 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1133418 جهاندار محمدي احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1105601 سميه محمودي جانعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1019255 ليلا محمودي عباس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1164100 طاهر محمودي ليرزردي شكرخدا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1118646 داريوش مدني حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1141830 محمود مرادي حسنقلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1023504 زينب مرادي پر ازبرعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1032410 زهرا مرداني رباط قدمعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1158857 كيومرث مروت يوسف 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده پزشکی
1054122 مستانه مسلمي اصل محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1018317 اعظم مظفري جعفر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1116724 فتحعلي معافي حشمت اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1043784 معصومه معتكف رمضان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1021932 مهرنوش ملك اذري محمدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1006599 شقايق ملك زاده علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1001550 ازاده ملك نيازي مرتضي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1045073 زهرا مهمان دوست سليمان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1170632 هاشم ميرثاني محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1032337 فاطمه ميرحسيني غلامحسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1024536 سيده معصومه ميرعمادي سيدعادل 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1010118 مرضيه ميرلوحي سيدعبدالرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1000117 فرح انگيز نادمي علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1018724 فاطمه ناني زاد رضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1005702 حميده سادات نزاكتي هاشميان حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1153635 عبدالسلام نصرت ناهوكي عبدالله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1040203 فيروزه نصيري احمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1112306 حسين نعمتي حسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1043801 هاجر نمرودي عباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1110514 محمدرضا نمكي عراقي محمدفاضل 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1026529 ليلا نيك راد نعمت اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1175861 حسن نيكوكار محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1127101 علي اصغر وثوقي ميرزاصادق 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1014130 ثريا وحيد ابوالقاسم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1030777 شيرين ولي زاده منصور 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1186759 علي هادي نژادعمران رمضان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1176300 سيدمهدي هاشمي سيدقاسم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1059153 حديث هاشمي نسب نوقي علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1137859 بهرام هرمز شكراله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1234167 مهرالله هونكزهي اسلام 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1046978 مهلا يزدان پور نعمت اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
1126781 ميرحسين يوزباشي ميرعبدالرزاق 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده پزشکی
   6932 اپامه اشرفي فر ابراهيم 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
     96 سهيلا ايمان پرور ميکاييل 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   4535 ويدا برات پور شعبان 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
    187 صدف درويشي اسلام 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   4572 ليلي زادخوت علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
    833 مهديه صادقپور خارکني محمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   4161 مريم عاشري محمد حسين 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   1294 فرحناز عسکريان سرداري محمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   5648 وحيد علي محمدي محمد حسين 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   6212 قمر گودرزي حسن 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
   4147 محمود مرادي حسنقلي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی
    440 فرانک معمريزن اباد محمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده پزشکی

میزان بازدید: 301   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1931    ديروز: 4080    اين ماه: 70559    تاکنون : 2983552