/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / زبان و ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1111313 حامد احمدي رضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1041492 بهاره احمدي نمدان جواد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1009177 مهري سادات ارامي سيدروح الله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1162397 ابراهيم اربابي كريم بخش 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1019839 زيبا اژير محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1028241 ازاده اسدي مجره جهانسوز 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1121000 حسن اسعدي محمدحسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1075853 سولماز اسعدي محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1028026 فريده اسكندري محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1014225 ثريا اسلامي خو محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1162764 امير افتخاري سنجاني مصطفي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1221589 بيژن افضل نيا كجير 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1130960 محسن اقاجاني علي اكبر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1001044 افسانه اقاحسني مهابادي محب علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1138786 شهرام اكبرنتاج علي اصغر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1000239 مريم اكبري اطف الله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1006387 معصومه اكبري محمود 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1032314 نجمه اكبري جور علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1140356 پرويز ال هوز تقاندردي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1067010 فاطمه اماني امين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1023413 ليلا اميني جعفر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1048466 سمانه ايراني مقدم علي اصغر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1006508 فاطمه ايزدي علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1100409 مريم ايزدي احداله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1035929 مهناز ايزديار اسماعيل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1022015 مريم بابايي نادر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1006826 زهرا باقرزاده رستم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1000837 معصومه باقري اصل رجب 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1151531 حميد باورداني عبدالله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1150591 كرامت بلالي احمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1042769 فاطمه بهارچتني ذوالفقار 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1021686 شيرين بهبوديان عباس اباد موسي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1012106 مارال بهمرام عبدالعليم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1044197 ليلا بيات حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1005557 مهرنوش پارسامنش هوشنگ 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1017703 مژده پرداختي مهدي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1004081 خديجه پرستش صمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1000594 رفعت پرويزي جهانشاه 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1087862 نسرين پناهي غفور 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1003499 زينب پورباقرمردخه محمود 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1141491 نورالدين پورمرادي حسينعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1121923 داريوش پيشرو عبادالله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1020780 سكينه تاشك جهانشاه 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1041350 زهره تجدد محمدرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1206461 عادل ترابيان مظاهر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1008481 تهمينه تسبندي احمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1191870 محمد تندپا عباس 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1055747 سيده فاطمه توكلي سيدمهدي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1042671 سميرا جهي زبردست جهانگير 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1112469 عبدالرسول چمن خواه ناصر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1188335 محمدمهدي حاجي مزداراني عبداله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1163775 محمدجواد حاجيلو شااسمعيل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1145880 ناصر حامدي وجه اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1037327 رقيه حبيبي حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1023215 رقيه حبيبي فيض علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1009614 سيده زهرا حجازي گلوگاهي سيدحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1009332 زهره حدادي گيلاني مهدي خان 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1008922 فاطمه حسن زاده براتعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1027826 محبوبه حسني سنگاني غلام محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1155538 مجيد حسين زاده بندقيري عبدالزهرا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1031666 سارا حسيني احمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1002277 مريم حسيني سيدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1058635 مهديه حسيني پهنه كلايي ساروي شعبانعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1139809 سيدمرتضي حسيني لرگاني معصومعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1145127 سيدمسلم حسيني ول اغوزي سيداحمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1021139 فاطمه حيدري محمدهادي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1001369 فريده حيدري محمدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1006591 زهرا حيدري كاوياني زمان 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1008202 شكوفه خالصي زاده سبقت اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1019037 صديقه خدادوست عبدالواحد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1003018 طاهره خراططاهردل علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1140900 رسول خلج داداشي محمدرحيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1050449 ريحانه خليلي بلسي صادق 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1006134 منير خليليان ابراهيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1033075 ندا خواجوي اسب چيني خسرو 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1143116 سهراب خورسندپشت مساري سبزعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1007884 هنگامه خوش رو محمود 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1008531 ليلا خوش نويس مرادي اردشير 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1131353 يزدان خوشحال شرفشاده عسگر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1142607 علي خوشه چين جيرهندهي نقي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1013325 سليمه دارايي عزيرالله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1003315 فريبا دانشور عباس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1123465 شهرام درخشان بهرام 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1123750 محمد درزي رامندي اكبر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1034405 كبري دلفي عبدالجليل 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1154655 علي اصغر دليلي صالح حسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1051709 عاطفه دهرويه محمدرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1197401 عبدالرحمن ديانت عبدالسلام 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1014912 شهرزاد رادمنش مرتضي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1139314 رمضانعلي رازقي حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1040208 ندا رجبي منصور مهدي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1131465 محمد رحماني پور صفر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1170366 مسلم رحمتي فضاييل 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1005328 رويا رحيمي بخشعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1146998 محمدعلي رحيمي پور حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1056473 سميه رحيمي علي ابادي رحيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1041602 شهرزاد رحيمي گابيه حاتم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1109364 نسترن رحيمي هردورودي بهمن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1021804 جميله رضايي حسين اقا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1124695 علي رضا رضايي غلامعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1028367 ربابه رضايي ايوريق خدارحيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1121765 بهرام رضايي ويشه سرايي بهمن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1133208 علي رعدي فيروز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1024535 مرضيه رفيعي فر محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1046972 مهديه رمضانپور حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1004841 شهناز رمضاني نادر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1099024 ناهيده رنج دوزاقدم بهرام 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1084126 صبا روزيطلب علي اصغر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1001838 شهلا زارع بهمبري تراب 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1000195 فاطمه زندي حمداله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1130644 سيدمحمود زندي فر سيدكمال 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1005466 نسرين سادات شريفي سيداقا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1023559 اميره ساكي عباس 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1037230 زهرا سالاريان معين الدين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1139632 محمدرضا سالاريان محمدابراهيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1182228 محمد ساماني عبدالعزيز 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1007078 بلقيس سبحاني ماشااله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1028618 فريده سديدي غلامحسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1019702 معصومه سعدي موسي الرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1159692 سيداحسان سلامت سيدحسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1120628 رحيم سلطاني شريف 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1133383 مصطفي سلطاني نژاد بهزادقلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1018155 مهرانگيز سلماني ارزنق فرج 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1121724 محمدابراهيم سميع خشك اسطلخي رضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1041703 زينب سوري محمدمراد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1004250 مهري شاه بيگي گيل كلايي رمضانعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1122359 فرج اله شاهوردي زاده حسين اقا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1029410 مريم شايسته حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1002296 معصومه شجاعي ناصر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1008950 زهرا شريفيان خانعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1120441 علي شعباني عباسعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1128070 بهمن شفقتي سعادتقلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1156676 حسين شفقي نصرت 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1178376 محمدجواد شفيعي عبدالحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1052238 سارا شهسوار فريدون 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1000649 گيتي شيروان دهي حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1118080 محمدسعيد شيرين بيان جعفر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1019672 اكرم السادات صادقي ميرقربان 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1010911 فريبا صادقي پهناب محله قاسمعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1141705 بهروز صادقي قره قاشلي رجب محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1175297 حميد صالحي علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1003721 رويا صفري پاسكه قدرت 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1006318 طاهره صفوي نژاد غلامرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1115838 عباس صيادي درياكناري شعبان 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1029480 سيده زينب طالب زاده سيدمحمدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1127877 سيدرمضان طالب نژاد سيدناصر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1004570 فاطمه طالبي خاكياني غلامحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1179270 عبدالمحمد طهماسبي علي باز 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1033442 ازاده طيبي مهدي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1007576 مرضيه طيبي حسن ابادي اسماعيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1005985 فاطمه ظرافت انگيز باقر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1002711 طلعت ظهيري ظهيري 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1018265 مريم عابدپناه محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1129907 جواد عابدي عابدين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1007876 ليلا عارفي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1003616 فاطمه عبدالله پور عزت اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1126586 محمد عبداللهي احمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1135418 رمضان عبدالهي لاشكي جان برار 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1003304 پان ته ا عبدي محمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1193314 حسين عطريان علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1000109 فروغ الزمان عقدايي محمدحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1040413 سيده سميرا عليزاده كلاگر سيدمهدي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1129582 غلامعلي عنايت مهر محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1161903 حميد عنصري زاده محمدعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1003881 مريم غفوران يدالله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1019786 مهرانه غلامي داودي يداله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1028726 سيده نصرت فاطمي سيداسماعيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1153879 غلامحسين فخرايي حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1112676 شهرام فروغي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1022444 مرضيه فلاحتيان اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1002527 زهره فهامي عزيز 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1002161 مريم فياضي محمدتقي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1005081 زهرا فيروزيان علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1007611 لاله قرباني مرزدشتي قربانعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1035140 سارا قطعي محمدجواد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1145358 رضا قلي وندعيسي لو حسين قلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1017046 مليحه قنبرزاده شاخالي محمدعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1027711 سميه كابوسي قنبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1044942 اختر كاردوست جمشيد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1124395 عباسعلي كاشاني عليمحمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1154291 رضا كامران قربانعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1020390 فاطمه كاهن راشد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1060396 ليلا كبيراقبلاغ باب اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1002903 سيما كدوغني اسماعيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1031736 گلناز كرمي صابر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1044956 زينب كريم بخش نوير غلامرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1031389 الهه كريمي قندعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1033456 سادينا كريمي نريمان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1010405 كبري كريمي پورسوركوهي عليرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1026351 معصومه كريميان كلهرودي حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1151427 علي كشاورزقديمي رحيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1130389 جلال كمالي اردكاني غلامرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1035106 زهرا كواكبيان ابوالقاسم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1005785 نسرين كوشكي عباسعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1025285 حكيمه كهساري نظام 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1132217 حسين كهن اميدعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1036061 ذلفا كياست قنبرعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1200633 مسيح گرجي يداله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1162813 ابوالقاسم گلزاري اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1144728 علي اصغر لشكربلوك رحمن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1206476 حسين لعل عارفي ژيرعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1035779 حديثه مارزلو غلامحسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1006986 كبري متاجي اميررود نورالدين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1047951 امنه مجذوب صفا عباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1172397 محمود مجرد علي اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1194387 سروش مجلسي ساعد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1052161 شيما محتشمي عليرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1140572 ابراهيم محمدي احمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1027814 سميه محمدي غلام محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1053476 شيدا محمدي نژاد ابراهيم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1013887 سهيلا محمدي نياديارجان علي اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1020936 اعظم مددي هاشم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1137695 سيروس مرادي محمدباقر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1125399 محمود مرادي محمدولي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1147542 عقيل معصومي علي الله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1002578 حميده مقدس شرف الدين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1139595 حميدرضا مقدسي مرتضي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1131685 علي مقدم فرضعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1118785 حسين مقصودي تيلكي اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1130612 درمحمد ملازهي نظر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1027848 مهديه ملك پور عباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1026221 نغمه موذني ابراهيم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1143578 سيدمحمد موسوي سيدرجب 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1019034 ليلا مهدوي نيا منوچهر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1005423 مژگان مهدي پور باقر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1118989 محمد ميارنعيمي سهراب 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1027697 فاطمه ميرزايي صفرعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1007589 مينا ميناجاني محمداسماعيل 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1141066 ابوذر نادري مرتضي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1112230 راه علي ناصري كريم وند سلطانعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1053872 ام البنين ناظريان قاديكلايي نبي اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1018140 فرشته ناوياني فيض الله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1179553 محمد نبيلي تهراني اسفنديار 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1013225 مريم نجفيان محمدجواد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1032698 طيبه نصراللهي ايرج 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1030035 زهره نصررمزي ناصر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1083869 فرزانه نقاش حسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1162172 جعفر نيك سرشت احمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1146707 ابوطالب واثقي عبدالمجيد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1007316 سوسن وحيد علي اصغر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1113169 عليرضا وصالي محمود محمدحسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1064893 مهديه ولي بهرامعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1076173 معصومه هاروني جمالويي عبدالمحمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1116283 علي همتي حاضر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1084587 كتايون يحيي زاده پيرسرايي عطااله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1137781 نبي اله يداللهي سماكوش عين اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1043209 مريم يزداني گيلوان احسان اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1002566 نرگس يوسفي نجف علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی

میزان بازدید: 248   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1934    ديروز: 4080    اين ماه: 70562    تاکنون : 2983555