/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / علوم سياسي-انديشه سياسي

علوم سياسي-انديشه سياسي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1170297 سيدمحمد ابراهيميان جلودار سيدحسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1187806 بهزاد احمدزاده عطااله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1124974 احمدرضا احمدي اسماعيل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1133622 جمشيد احمدي مصطفي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1083664 سيده مليحه احمدي سيدداود 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1140582 شهاب احمدي نوروزاباد مصطفي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1193981 حامد اسلاميه برات 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1117140 كيانوش افشاري عبد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1076557 هانيه اللهي رضابخش 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1132053 نصير الياسي داود 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1136755 محمد انساندوست فرخ 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1124445 ابراهيم باقري قربان 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1113889 فرشيد باقريان حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1151838 فريدون براتي محمدعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1182720 ميثم برزگر دوست محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1126287 محسن بزداني نصرابادعليا زينل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1122688 كورش بزرگي حميد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1224738 سيدعلي بني هاشمي سيدعباس 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1136339 جواد بهجتي اردكاني محمدحسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1181069 فرهنگ پاشايي ليلان رحيم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1052910 زهره پاك نهاد حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1113233 لطف اله پرندين مراد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1044621 معصومه پورباقري حيدرابادي محمدرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1186184 ابوذر پيرحياتي علي راست 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1142450 حجت اله تجري حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1211440 سيدعرفان تركش سيدعليرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1122732 علي تقي زاده اسمعيل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1113225 شهرام توكلي عبدل ابادي علي اكبر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1126325 داود جباري سالم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1017714 سكينه جعفرنژاد امير 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1137087 سيدحسين جعفري سيدرسول 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1215763 عبدالصاحب جمشيدي عليرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1231742 احمد جهاني نسب محمود 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1153080 نصير جينور حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1205987 هادي چمن گشت نقي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1115923 موسي حاجي كلايي نورمحمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1114869 سعيد حاجيان سعيدي سند 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1117213 رسول حدودي كشتيبان امراه 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1115473 خليل حسن زاده علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1113316 قاسمعلي حسني اصغر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1214340 سعيد حسين زاده قاضي چاك ناصر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1129901 سيدمهدي حسين نژاد سيدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1143211 سيدعباس حسيني سيدعلي اكبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1134526 سيدمظفر حسيني سيدهاشم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1125767 سيدامير حسيني جو سيدرضي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1185018 سيدعلي حسيني صديق سيدحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1020200 مريم حق نظري كاظم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1188911 بهنام حيدرپور قنبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1197179 مهدي حيدرزاده كريم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1182913 هومن حيدري عباس 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1139581 اسماعيل حيدري ازاداغميوني رحيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1041919 بهنوش خانزادي محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1164972 احمد خاني ابراهيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1227547 احسان خسباني يزداني حسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1113859 اسمعيل خليلي محمدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1127460 حميد خندان غضنفر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1152412 رسول خوانين باقر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1218176 جلال خيري محمدحسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1031062 مريم دانش سيروس 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1159419 صادق دانشور خليل اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1152466 فاضل دحيمي مچيسر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1118220 جواد دهقان حقيقي لطف ابادي اسمعيل 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1258947 محمدمهدي ذبيح پوردرازكلايي حسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1173946 ولي رجبي مظفر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1166458 مجيد رحماني حسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1223082 محمدرضا رحيميان فريبرز 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1239527 سعيد رزاقي مسيب 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1141898 ودود رسول زاده سهندعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1232807 ميلاد رضاپورگيسمي غلامرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1138197 قاسم رمضاني رضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1182320 احسان رنجبر محمدصادق 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1118062 پرويز زرگر رحيم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1115106 حسين زماني تكرمي زمان 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1185991 حامد زنبوركچي هادي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1076201 ليلا زند ناصر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1124658 سيدخليل سجادي اسدابادي سيدجلال 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1254753 پوريا سرهنگ پور حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1026225 اسيه سليمانگلي قربان 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1175528 مهدي سماكوش غلامرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1215606 ناصر سنگدويني نوده عباس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1120237 عباس شفيعي ويسه 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1142867 شهريار شيرخاني غلامرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1176568 محسن شيرزادي كرم رضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1131852 محسن صابري محمدحسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1230909 حسين صاحب جمع سعيد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1148575 نامدار صادقي نوراله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1121921 سيدمحسن صالحي سيدمحمود 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1030111 مريم صداقت سرونداني عطااله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1218831 مهدي صفرخانلو محمدعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1111885 ابراهيم طبرستاني حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1183245 قاسم عابدي فيروزجايي هدايت 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1160897 ناصر عابديني علي بابا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1206880 عباس عبدي عبدالعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1179681 محمدحسن عبدي مطلق عبدالحميد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1169093 علي عطايي موسي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1190353 مهدي عليدادي سرماجي جعفر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1149574 محمد عموزاده اسحق 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1121994 شعبان عين علي عيسي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1226036 امير عيوضي علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1256990 فرشاد فتاحي حيدر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1235571 محمد فتح اللهي نام خدا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1212798 ياسين فريدوني طبقدهي اردلان 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1134801 مجيدرضا فولادي عليرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1218469 اميرحسين قدس مهدي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1199773 محمدصادق قدميان مقدم حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1167059 الياس قرباني ابوالفضل 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1136870 مجتبي قلي پورباقري نورعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1153790 راد قنبري محمدرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1112236 محمود قنبري پيرعليدهي مهدي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1199286 ابوالفضل كريمي حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1135512 احمد كريمي حشمت اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1206660 اميرحسين كيالاشكي محمدتقي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1125254 ناصر كياني باباجان 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1186346 امين كياني هفت لنگ نورمحمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1154860 حبيب اله گل محمدي حكمعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1011952 فيروزه گودرزي مظفر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1141296 ذبيح الله لاغري فيروزجايي حرمت اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1225554 مهدي لطفعلي زادقره چايي رضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1223729 مصطفي محمدي ابوالفضل 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1112327 محمدرضا محمديان مصطفي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1121940 حميد مخلص ابادي فراهاني حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1206651 هيراد مخيري ابوالقاسم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1133670 فرزين مددپور بهمن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1158136 محمود مظفري عبدالحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1012968 فرنوش معظمي گودرزي غلام 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1123659 محمدمهدي منصف پور جعفر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1203174 سيدعلي موسوي سيدحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1131718 سيدغلامحسين موسوي ضياالدين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1112756 سيدمصطفي موسوي سيدحمزه 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1003144 زينب موسوي اظهر سيدمحمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1201573 سيدعليرضا موسوي بلده سيدحسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1046138 الهه مومني محمدجعفر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1177885 امين مهاجرشيخي محمدرسول 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1182451 مهدي مهربخش بهمبري حميد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1156838 پرويز مهردادگيكلو خليل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1187733 محمود نادي جبدرقي محرم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1171074 رضا نادي كاشي حسينجان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1131106 عباسعلي ناصري موحد عيدمحمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1158355 مهدي نبوي شعبان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1115231 هاشم نخبه زعيم محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1033724 زهرا نژادحيدري پور حميدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1119358 فرهاد نصيري فقيرسميعي هرمز 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1161997 محمود نظافت بايرامعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1023999 محدثه نظري خسرو 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1063319 رويا نظيفي علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1130044 محمد نعمت زاده قرا جليل 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1132814 مجتبي نعمتي ابوالقاسم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1158284 سيدعلي نقيبي سيدصدرا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1101423 زهرا نكويي محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1176673 مجيد نوروزي خولكي غلام رضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1090648 سارا نيرومند سهراب 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1169406 مهدي نيك كار علي اصغر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1227162 حسن ولي پور علي بابا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1162575 سياوش وهاب منش داريوش 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1116070 فريبرز همداني قربان 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1176710 بهزاد يزداني بهرام 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1187104 مصطفي يزدي قدرت الله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
   2754 مجتبي تکبيري داود 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   3124 فرنوش سعيدي خيراله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   2035 نيکزاد غلامي ابوخيلي حسن 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی

میزان بازدید: 188   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1936    ديروز: 4080    اين ماه: 70564    تاکنون : 2983557