/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / علوم قرآن و حديث

علوم قرآن و حديث

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1138337 مسعود ابراهيمي بالنگا عبداله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1147435 حسين احمدي سلمان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1142748 سيدمعزالدين احمدي سيدفخرالدين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1183204 مهرداد اقائي حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1013973 ماندانا الفتي گلوبنده محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1162793 مهدي اميري فتح اباد قاسم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1240441 پيمان ايازي فتحعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1008326 رقيه ايماني گليردي نعمت 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1004406 معصومه بابايي قاسمخيلي علي اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1079523 زهرا برندك اكبر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1116636 حسين پيراكه مهدي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1178545 محمد تركان صادق 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1238347 محمدجواد تقوي علي اصغر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1169738 بهزاد تيموري عزت اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1110366 مائده جعفري رمضان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1112142 محمدصادق جعفري تقي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1036367 بنت الهدي جعفري راد محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1142471 مرتضي حاجي پاشا پنجعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1063938 سيده فاطمه حسيني سيديعقوب 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1179633 مجيد خاني زاده بجستاني محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1002815 مژگان خراساني املي ابوالقاسم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1007554 خديجه داداشي رمضان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1210917 امير دانايي كجاني عبدالرحيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1020164 اكرم دژبان محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1116885 نعيم راثي زاده غني كريم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1129066 حجت الله رستميان اسماعيل 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1092333 سميرا رضايي علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1139544 عباسعلي رضايي غلامرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1201693 علي رمضاني محمود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1020804 صديقه رنجبر مهراب 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1017968 مهديه زعفري زاده منوچهر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1003192 ناهيد زنديه عزت الله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1070997 حكيمه زويني عباس 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1117857 اسمعيل زينالي مجيد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1125164 نوروز سبزي محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1139325 زين العابدين سرسريان مهدي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1141041 مجيد سرگزي اول محمدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1029137 نرگس شاه فضل قمصري محمدحسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1006892 الا شاهي ولي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1113134 محسن شريف زاده جشوقاني فضل اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1124740 يعقوب شعباني كوچك 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1009581 طاهره شيخي بالويي احمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1105889 فاطمه صاحبيان محسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1011124 رقيه صادقي اهنگري علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1006191 زهره صالحي كوپايي مرتضي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1132985 سيدمحمدمسعود علامه مهدي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1180123 سجاد عمراني محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1142885 اميرحسين فرشاد محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1180430 محمد فيض ابادي فراهاني علي اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1110991 وحيد قدرشناس حبيب اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1059314 فاطمه قدسي خسرو 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1151051 فرزان قلي پورگودرزي علي ماندگار 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1116168 محمد كريم پورقراملكي عزيز 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1110952 محمدحسن كفاشان علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1238059 حجت گوهري محمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1033662 زينب لقمان نيا عبدالرحيم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1006302 فرزانه مافي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1111225 نادر محبتي ثمرين شيرعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1015948 فاطمه محسني محمداسماعيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1190323 سيدعلي محمدي سيدهاشم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1126491 فرشيد مرداني نژاد لهراسب 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1259986 محمد مصطفي لو عليرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1001844 سيده مرضيه مظلومي سيدجلال 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1218988 مهدي معتمدرضايي حسين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1015372 طيبه مكي ابادي غلامرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1193235 مصطفي ملاييان يعقوب 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1014863 سيده مريم موسوي سيداصغر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1120078 محمدجعفر نجفي خلعت علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1015600 زهرا نظري جانعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1031709 پريسا نواصر ابراهيم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1011860 زهرا نوروزي حميد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1162547 رضا واحدي تعارف 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1114795 علي يوسف زاده يوسف 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
   2175 فرزانه داداشي حميد رضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   4243 شاهرخ سالاريان چابر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   3402 زهرا نوروزي حميد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی

میزان بازدید: 150   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1937    ديروز: 4080    اين ماه: 70565    تاکنون : 2983558