/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / مديريت آموزش عالي

مديريت آموزش عالي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1139649 سعيد ابوالقاسمي محمدعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1000788 پريدخت اشكواري شمسعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1162346 توحيد اگاه احمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1139853 علي امامي حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1067660 فرناز اميرپور غلامرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1014673 ليلا اهنگرزاده اسداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1145157 جواد بخشي قربانعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1047246 مهرا پاكزاد مصطفي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1112569 نيكزاد تقيخاني تيمور 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1015338 طاهره توفيقيان ابوالفضل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1214059 احسان جعفري منوچهر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1037852 طيبه جمشيدي صفدر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1112761 حميد چمن زاري محمداقا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1123212 حميدرضا حاتمي خيبري حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1000236 مهين حاجي شاهي غلامحسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1051815 فاطمه حسين زاده دوگلسر علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1031066 طاهره حسيني داريني علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1035395 زهرا حصاري اكبر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1005139 زهرا خوش نژاد محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1014756 فريبا دهقاني بهادر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1175984 سيف دهواري مراد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1064044 سيده وجيهه رسولي سيدجليل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1113753 محمدسعيد رضانيا محمود 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1014135 مهناز رنجبراسلامي محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1005573 معصومه روحاني پور سيدحسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1133685 سعدي سپنجي شكرالله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1117867 مسعود سرپاك محمود 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1215339 نيما سرحدي اول محمود 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1028765 سميه سلطاني نژاد خوبيار 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1146362 اميرعباس سنجيده حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1176733 مهدي شعباني علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1173307 سعيد طالبي صفرعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1160629 محمد طيبي هوشنگ 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1176058 علي عبادي صمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1040040 فاطمه عرب رمضانعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1012593 فاطمه عرفاني واحد علي اكبر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1139451 جعفر فتحي ولي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1139855 ارژنگ فرهمندقوي علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1114929 علي فقيهي حسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1113657 مجيدرضا كتابدار محمدحسن 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1150960 محمد كريمي اميرقلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1173472 سعيد لك عباس 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1179381 محمدكاظم محمودي غلامعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1005029 ماريا مسعودي عطا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1130822 محمد مسلم عبدالقادر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1007256 فرشته مظهري ازاد مهدي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1012950 نسرين السادات موسوي سيدمحمود 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1031840 سيده عارفه موسوي كياسري سيدعلي اكبر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1174481 امير ميري عزيزاله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1028281 معصومه نبي خاني جعفر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1156538 رضا نجفي مهياري صفرعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1009149 گيتا نصيري صالح پرويز 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1111381 محمدحسين هادوي فر رمضانعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
   2790 فاطمه اخوندي ناصر 21 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی

میزان بازدید: 169   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1944    ديروز: 4080    اين ماه: 70572    تاکنون : 2983565