/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1215815 سيدمجتبي احمدپوري سيديداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1166605 مهدي احمدلو محبعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1155752 شهروز احمدي محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1187400 محمد احمدي اذر اسمعيل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1160545 احسان اذرنيك مرتضي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1048985 مهناز اذري قليچي عبداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1092269 ساناز ارجمنديان نقي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1130296 رضا ارويش سهراب 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1017380 مرضيه اريان فر محمدحسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1014362 فرحناز ازگلي رضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1070467 اتنا اسدي مهدي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1179183 جعفر اسدي علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1138740 شهرام اسفندياري قلاتي حسين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1095073 سيده مريم اصغري نجيب سيدحمزه 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1141329 حامد اصل روستا ابراهيم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1153756 محمداحسان الماسيه محمدعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1185586 محمد اميدوار اصغر 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1077491 ناهيد اميردادجو ايوب 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1174774 حسن اميري رضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1123488 محمود اميري فرد محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1049073 كبري اندوز اسد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1058055 راضيه اهنگرسله بني عبداله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1187093 كيانوش ايزدمهر محسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1148434 مرتضي بابايي قربانعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1181765 ياسين بابايي ميسب 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1152402 مجتبي باراني حسين قلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1177038 مهدي بافراني محمدزمان 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1228837 رضا بحريني محمداسماعيل 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1124034 محمد بروجردي محمدابراهيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1024416 زينب بزرگ پور قربانعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1164730 سروش بگلري محمدحسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1039543 مريم بهرا محمدابراهيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1214536 علي بهرامي بهرامي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1149310 ابراهيم بهشتي ناصر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1180353 حميد بهمني بهروز 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1176193 علي اصغر پورتيمور محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1181054 سعيد پيمان علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1221152 عبدالله تاوانه علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1140967 محمودرضا تحويلي ناييني ابوالقاسم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1015916 پري تخشيده رضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1233819 پوريا تدين جمشيد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1044792 مريم تقي زاده حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1087927 فاطمه توپااسفندياري نورمحمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1215920 مسعود توصيفيان يعقوب 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1010538 هما جاويد علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1122853 سيدحسين جزايري سيدصادق 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1054142 فريماه جعفرلي نوازاله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1210915 نيما جلالي زاده بهروز 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1137196 محمدمهدي جوانمردقصاب خيرالله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1181961 جمال جهان خواه حيدر 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1015694 رقيه چگيني اصلي غلامرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1070867 مهناز حاج عليان حسين 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1027648 عادله حاجيلوشايگان مالك 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1025324 فهيمه حسن خاني كوهستاني قاسم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1238418 سيدرسول حسيني سيدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1096850 سيده مهسا حسيني اغوزبني مسلم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1115302 محمدرضا حسيني راد قربانعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1150965 سيدعليرضا حسيني نسب سيدجلال 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1096961 شيما حقي حجت اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1191273 بهزاد حميد ثابت 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1231923 پوريا خاقاني قاديكلايي حسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1077634 نازنين خاكساري مهدي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1031627 زهرا خالقي مهدي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1072939 مريم خداكرمي شريف اباد منصور 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1161061 مختار خدري محمدعزيز 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1156104 محمد خلخالي مرزدشتي محمدعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1245216 امير خليل نژاد رحمن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1214174 حميدرضا خليلي علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1041365 طيبه خواستار غلامعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1116199 پرويز درگي ايرج 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1133998 شاهين دشتستاني نژاد عنايتاله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1154078 ناصر دهاني سوالي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1103518 عادله دهقاني قهنويه علي اكبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1172058 احمدرضا ذوالفقاري رضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1231557 محمد رحيم زاده اسفروشان اسمعيل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1240703 بيژن رضايي جواد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1166059 محمدرضا رضايي اكبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1042361 سميه رضايي پورفرد غلامعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1070034 شهرزاد رمضان اصغررمضان 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1007050 زهرا رمضان پورعثماندواني قربانعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1045297 طيبه رمضاني علي اكبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1164704 محمد ريسمانيان محمود 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1179926 حميد زارع عباس 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1149902 رضا زارعي نصرت اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1051227 رحيمه سليمان زاده هاشم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1077845 سهيلا سليمي اكبري ناصر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1073446 مژگان سميعي قربان 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1158391 حميدرضا سوري علي محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1051758 ديمن سيدنژاد سيدكريم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1054522 سيما سيفي عيسي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1034603 كوثر شاكري حسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1183211 ابراهيم شبيري اسكندر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1232790 محسن شريفي ارده جاني مهرعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1000477 ياسمين شهلايي رسول 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1245262 سيدميلاد شيرواني سيدحميد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1033519 لاله صادقي محمدعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1180619 مجتبي صالحي فرج الله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1206088 رضا صدري محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1030677 اكرم صديقي عباسعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1177506 جواد صفويه علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1224781 ياسر صفي زاده محمود 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1167520 علي صيامي مرتضي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1140912 سيدعلي طبايي سيدمحمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1236703 ارشيا طوسي مصطفي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1175020 علي طهبازهندي حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1070599 الهام ظفريان پور احمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1128381 حسين عبادي محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1164874 فرشيد عزيزي طاس احمدي سالار 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1186868 علي اكبر علمي انواري مسعود 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1179796 محمد علي پور خيراله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1127098 محمد علي نژاد مراد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1123837 شاپور علي يي عزت الله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1175180 حسين علينژاد مجتبي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1186475 حامد عيني پور عباس 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1172238 حامد غلامي عزت اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1054646 فاطمه غلامي عليرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1138250 عبدالرزاق غني پور محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1215482 شهاب فاميلي محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1024134 راهله فتاحي جانمحمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1189623 ياسر فتوت فتوت 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1186701 صادق فدايي رايني احمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1191312 جواد فرجي سعدالله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1146623 محمدحسين فرجي شمامي يحيي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1223501 مازيار فكري محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1024048 راحله قاسمي رستمكلايي احمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1036504 ليلا قدرت ابادي ابوالقاسم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1044920 نورا قنادزادگان احمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1166951 محمدوحيد كارجوي محسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1080389 فرزانه كاشاني حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1072475 الهه كاظمي ولي اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1171190 مجتبي كاكايي نژاد شاسوار 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1180579 سجاد كاوياني اسمعيل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1179457 محسن كريم زاده بارده يحيي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1018358 نازلي كريماني اصغر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1102513 فرزانه كريمي شيروان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1169827 محمد كريمي شالقوني ايرج 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1153134 هومان كشاورزي سپهدار 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1077756 جوانه كلهر فضل الله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1069939 ماندانا گرشاسبي محمدجان 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1077545 پريسا گلاب جواد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1100130 مرضيه لاچيني بهرامعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1136258 رضا لطفي حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1073424 ميترا مبيني بناب كريم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1167340 كريم مجرب عبدالرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1177045 اميرهومان محمدپوراسگويي محسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1113557 كاظم محمددوست حسن 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1167512 حميدرضا محمدصادقي مهدي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1201147 امين محمدعلي ها ناصر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1202562 حميدرضا محمدي صومعه نوروز 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1158925 رضا محمدي كيا حسينعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1159281 سيدحجت اله مرتضايي سيدنعمت 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1146935 قاسم علي مرداني كراني عبدالحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1227588 محمد مرندي پرويز 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1031846 مريم مسافربحري سليمان 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1022669 سمانه معمارزاده فناح 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1100123 منا مقصودي رحيم ابادي مسعود 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1161987 امير مقيدنيا حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1090157 شراره مكرم ايرج 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1057277 زهرا مناف زاده هير جابر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1023863 مينا منتخب مدني محمدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1134656 محمد منتظرحجت عبدالمهدي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1204914 سيدمصطفي موسوي سيدحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1136366 سيدعلي موسويان سيدمحمود 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1209584 ميلاد مهدوي نيا جلال 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1087488 سارا مهدي زاد علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1110014 سيما مهدي زاد علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1209883 سيدمحمدرضا ميررضواني ميرابوالحسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1051251 اسيه ميرزاباقريان حسين ابادي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1134112 رحمت اله ميرزايي حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1205489 سيدعلي ميري رستمي سيدحسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1056212 فاطمه ميزاني محمدعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1173539 حجت نجاتي رشت ابادي يحيي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1078050 فاطمه نجفي حميد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1234703 حسين نظري فرخي رضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1121655 محمدحسين نعمتي شمس اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1030689 سهيلا نورقدمي علي رحم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1225630 مهدي نياززاده محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1225974 مهرداد نيازمند علي اصغر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1088376 نهال نيك خواه بهرامي فريدون 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1093767 ستاره نيكيان غلامرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1008910 مشكوه واعظي جزه يي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1029294 مريم وثوقي حسنعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1143833 سيدمهدي وهابي علي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1210403 ارش هاشم پورخاتم محمدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1080716 سميه هاشمي ابوالقاسم 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1088428 مهشيدالسادات هاشمي نظري فرد سيدمحمدباقر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1193835 محمد همتيار جعفر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1066034 حنا هواسي غضبان 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1202011 مهدي يزداني كچويي منوچهر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
   6661 الهام احمدي بهابادي حسين 24 تیرماه 1396 صبح بدون آزمون دانشکده انسانی
   4124 فرحناز ازگلي رضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
     84 سيده سارا اسدي اوجايي سيد يوسف 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
    282 حامد اصل روستا ابراهيم 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   2526 مهسا انصاري جمشيد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   4842 مهدي ايثاري خليل 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   1267 سونيا بهزادي نسب نصرالله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   2305 محمد بيطرفان محمود 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   4016 اذر تقي زاده عبدالرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   3983 هما جاويد علي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   4199 زهرا جزايري عبدالجبار 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   5097 نجمه جنوبي عبدالرحيم 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
    443 ليلا حق ستان داريوش 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
    856 سارا حميدي بهمن 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   6755 مصطفي خالدار خدابخش 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   1293 وحيد خدري علي اصغر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   2959 شادي رضوي سطوتي مجتبي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   4852 فاطمه شاهرخ احمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   4298 فاطمه صيدي حميدرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   1497 مريم عباسي ابيانه حسن 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   3104 الهام فصيح ابراهيم 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
    281 مهديه فناخسرو علي اکبر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   6417 مسعود قرباني دولت ابادي محمدعلي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   2087 اذين کايديان ابراهيم 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   4516 کيمياسادات کريميان سيدمهدي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   2360 شبنم کوهي شاهرخ 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   2173 مريم گودرزوندچگيني مراد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   4522 مريم مصورزاده مجتبي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
    785 فاطمه ميرزايي ولي 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   4975 بهنام نيک خاکيان محمد 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی

میزان بازدید: 396   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1946    ديروز: 4080    اين ماه: 70574    تاکنون : 2983567