/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / مديريت رسانه اي

مديريت رسانه اي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1054448 مهين ابراهيمي سردشت گل محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1067890 فاطمه ابول هادي حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1174252 محمدرضا احمدپور محمدحسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1200785 ميثم احمدنيا علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1132324 اسداله احمدي صيداحمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1129640 حبيب احمدي محمدنبي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1163436 حسين ارايي درون كلا اسمعيل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1168144 مجتبي اسفراني نژادخراساني محمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1164529 محمدحسين اسمعيلي درجوزي احمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1117048 ابوالقاسم اعظمي احمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1225348 ابراهيم اقابالايي خرده چي مجيد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1165667 جواد الماسي باقر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1019052 زهرا املي ديوا احمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1123070 اصغر اميري علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1176276 محمدخالد اميني جزا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1205506 مهدي اميني كهريزسنگي محمدتقي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1235556 سامان بابايي جاسم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1122376 حميدرضا باخدا غلامعلي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1169007 سالار بختيارپور برار 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1040351 زهرا پايدار جواد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1236387 سعيد پروازي شندي علي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1027545 زهرا پورقربان صفرعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1126517 محمدعلي تاجيك شعبان 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1025851 فاطمه تقوي رمضاني غلامحسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1132858 علي رضا توحيدي توحيدي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1201426 محسن تولايي فضل الله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1026309 صغري تيمورقلندرايش حسينعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1210438 ناصر جاهدنيا غلامعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1169679 حسام جوادي وثيق ناصر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1222777 صادق حاتمي نژاد منصور 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1040881 زينب حبيبي تبار علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1072736 الهام حجتي رضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1012604 فرزانه حسام پرويز 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1218894 پيمان حسن پور مسعود 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1147415 سيدجمال حسيني حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1162830 سيدوحيد حسيني پور سيدمحمود 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1000629 شهناز حمزه لوي احمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1131775 علي حيدري پور ابوالقاسم 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1187732 ناصر خاني شكراب تاروردي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1180625 مجيد خدام محمدمهدي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1157224 بختيار خدري احمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1120301 عباسعلي دردشتي مهدي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1189952 هادي درويشي ابوالحسن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1201386 محمدمحسن دوباشي حبيب 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1132753 غلامرضا دهقاني زاده بغداداباد ابوطالب 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1123690 محمدرضا رجبعليان رمضانعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1064577 فاطمه رضاخاني محمدصالح 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1207903 ايمان رضايي محمدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1112450 محمدرضا رضايي مراد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1203054 سهيل رضايي پله شاهي شاپور 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1021929 فاطمه السادات رضوي گنجي سيداحمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1110818 منوچهر رفيع نظري محمود 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1036063 سمانه رفيعي دشتبياض محمدعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1135904 عبداله روزبه گل افشاني عباس 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1135402 عليرضا روشن فكر علي اصغر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1041552 بهاره رياض عبدالعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1159395 جلال ريزانه حسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1083871 فاطمه رييس پور ملك مسعود 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1144981 محمدمهدي زارع نيستانك محمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1166209 محمدامين زارعي محمدقاسم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1167235 امير زنگنه جهانبخش 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1148258 حمزه زورقي جانمحمد 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1127412 رحمن ستوده قاسم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1221940 سيدياسر سلطاني سيدعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1157620 رضا سلگي مظاهر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1178384 جواد سلمي ابوالقاسم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1224678 مهدي سليماني پرويز 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1018385 سعاد سوداني زاده مجيد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1202383 علي شفيعي محمدمهدي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1030107 فيروزه شهامت حمداله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1155258 علي شيرازي ترك قشقايي محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1187125 هبت اله شيري قدير 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1047293 زهرا صادقي احمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1112254 غلامرضا صالحي هاجي بابا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1168701 محمدرضا صمدي محمدكاظم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1166922 سيدامين صولتي دهكردي سيدسعيد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1142628 غلامحسين طالبي رضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1117988 غلامرضا طالبي خسرو 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1112996 حسن طاهرخاني علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1174978 سيدحسين طاهري اطاقسرا سيداسمعيل 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1243011 نيما عابديني محمدجواد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1179622 ابوذر عباسي ستاراقا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1174003 امير عبدالصالحي محمدعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1147871 حسن عرفاني ماشااله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1023832 ليدا عرفانيان هادي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1153535 رضا عزيزي علي اكبر 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1006243 طاهره عليزاده يارمراد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1201071 هادي غني شايسته علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1171785 مسعود فاضلي رستم پور دادخدا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1004519 فريبا فتحي علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1171386 سروش فرخ مهر علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1166653 فرشيد فرهمندنيا عباسعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1205146 سجاد فرهنگ علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1158551 اصغر قدم زن جلالي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1258394 حجت قديم خاني حميدرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1039585 دريانه قزويني منوچهر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1159107 مصطفي قطبي جشوقاني عباس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1071319 الهه قهرماني علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1020121 كوثر كارگر عبداله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1180057 رضا كرجاليان چايجاني شاهرخ 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1176214 مرتضي كريمي قربانعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1125491 نبي الله كشوري صيدمحمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1010853 راضيه كماني نوراله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1175537 امير كوهي كمالي دهكردي بهزاد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1134323 ازاد گودرزي مهر علي حسن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1155729 علي مازندراني محمدهادي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1127612 عليرضا محمدي عباس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1086147 مژگان محمدي صادق 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1196732 رضا محمودي عباس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده فنی
1211402 محمدعلي مقيمي هنجني عليرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1030061 مريم ملارضاي نياروجي اكبر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1111896 حميد ملاكي محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1121273 مهدي ملكي علي اصغر 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1190664 سيدمهدي موسوي بفرويي سيدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1194826 اكبر موسي رضا محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1232084 محمد ميرزاپلنگي محمدصادق 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1188712 سيدصالح ميرعلوي سيدعظيم 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1182185 مصطفي نادري نوبندگاني الماس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1215091 محمدرضا نجفلي حجت الله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1126536 حجت اله نصرتي عباس 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1147145 مرتضي نيرومندسرونداني هادي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1159687 سجاد وجدانيان عزيزمحمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1163191 كريم وكيلي قرطاول حسينقلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1054770 مرجان ولي زاده حميد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1145092 عيسي هاشمي قندعلي شنبه دين 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1135707 داود همت زاده مختار 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1053318 زينب ياري حبيب 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1135573 حبيب يزدان پناه حسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1218325 مصطفي يغمايي جوان صفرعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
1017455 ليلا يكه زارع محرمعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده فنی
   1591 تکتم عين الهي اکبر 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده فنی

میزان بازدید: 211   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1951    ديروز: 4080    اين ماه: 70579    تاکنون : 2983572