/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه علوم انسانی / مديريت صنعتي-مالي

مديريت صنعتي-مالي

شناسه نام نام خانوادگی نام پدر روز مصاحبه نوبت مصاحبه نوع آزمون محل مصاحبه
1130399 جمشيد ابراهيم پورساماني مطلب 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1225381 حسين ابراهيمي نژادبيرك عليا قاسم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1192596 مسعود احمدوند محمدتقي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1224774 محمدتقي احمدي غلامرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1028197 فرزانه ارغا زيت اله 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1070313 فرانك اروين علي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1121305 بهروز ارين عبدل 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1126567 جعفر اسدي حسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1176315 رحيم اسوده يدكي كريم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1193922 احسان اطهري عنايت رضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1161715 احمد افتابي شمس الدين 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1078861 نرگس اكبرپور هوشنگ 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1132508 ارش اكبري سيامك 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1118717 مرتضي اكبري محمدرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1174137 مصطفي اكبريان حسنعلي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1200381 مهدي اميرزاده رستم 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1094164 مريم ايدي زاده محمدرضا 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1237966 حميد ايزدي باباحسن 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1074427 شبنم بابايي گل محمد 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1130785 علي بابايي كارنامي عيسي 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1161895 فرهاد بحيرايي شفيع 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1133876 بهزاد برارزاده ارايي گل برار 21 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1136118 مجيد برزگر رجبعلي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1243776 جواد برهاني عليرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1174302 عبدالعظيم بنامولايي رحيم 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1087194 غزاله بهدادفر نجف 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1187818 صايب بهرام داود 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1039045 رويا بيدختي عزيزاله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1145671 مجيد پرويزي بهرام 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1196177 مرتضي پوران نژاد غلام 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1061285 سحر پورخورشيدي محمدرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1027568 سميرا تاجيك علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1257300 مهدي تقي پور حميد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1148201 محمود تقي زاده خان محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1214858 صابر توتونچي درزه كناني محمد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1055643 مريم توني فيروزكلا روح الله 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1152717 سعيد جلالي نيا رضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1213963 محمدهاشم جليلي وحيد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1199575 ميلاد جوادي هستيان جواد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1224332 علي حاتمي قهرمان 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1080524 نفيسه حاجي مزداراني جواد 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1218908 محمدحسن حبيبي علي 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1226165 بابك حسني محمدرضا 21 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1259828 سيدمهدي حسيني سيدرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1078733 سيده سارا حسيني سيدصالح 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1176001 موسي حسيني احمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1060033 زهرا حسيني معصوم جلال 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1221668 ايمان حسيني واجاري رضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1244378 سعيد حكيمي كوجلي جهانگير 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1233341 امين حمزه اي حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1135126 مهدي حيدربزرگ عبدالله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1010394 محبوبه خادم الذاكرين اسداله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1149354 مجتبي خالصي اردكاني احمد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1041147 مرجان خالقي حسن 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1229785 محمدحسين خجسته طوسي هاشم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1196787 رسول خدابنده لو صفي الله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1163246 داود خدايي حبيب اله 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1079659 دل ارا خسروي محمدابراهيم 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1045466 عسل خسرويان زاهداني علي اكبر 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1092782 نگار درياباد مهرداد 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1168785 مرتضي دنكوب حسين 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1060192 محبوبه دهقان كمارجي عليرضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1135829 بابك ديانت پي جليل 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1175956 علي ديودار علي رضا 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1129333 امير رادفر مهدي 22 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1217304 علي راستي عليقلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1079793 مهسا ربيعي اصغر 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1196185 محمد رجايي گلسفيدي بيژن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1175558 رضا رحماني قاديكلايي رمضانعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1159788 جواد رحيم غلامرضا 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1117738 محمدعلي رزاقي هريس مجيد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1172488 وحيد رضوان طلب احمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1137629 سيدحسن رضواني سيدحسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1229255 علي رضواني خيرابادي حبيب اله 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1148785 قربانعلي رمضانيان محمدعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1160961 روح الله رنجبر رمضان 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1071484 فرشته روجايي داود 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1143346 مجتبي روستايي عبدالرحمن 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1145647 علي روشن بخش محمدصادق 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1162239 محمدرضا رياضي حسين 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1247957 احمد زارع خسرو 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1223202 اسحق زرين اله قلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1162521 حسن زندي طغان محمد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1047807 سارا سلامي پرگو شيرعلي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1142198 ايدين سليمي اميد 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1200866 مهدي سواسري علي 22 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1200907 سيدمصطفي سيادت سيداسمعيل 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1167690 جواد شاطري علي نقي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1194088 سيدمحمد شاهزاده صفوي سيدحسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1216398 علي شوبي بختيار 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1058013 ساره شهداب لنگرودي محمدابراهيم 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1041721 زهرا شهلا مظفر 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1245154 سينا شيرطواني حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1011659 شهربانو صالحي تيلكي پنجعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1122640 حميد صديق اعتقاد حسين 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1160766 هدايت صمدي انصاري محسن 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1177336 عليرضا طالبيان رمضان 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1123426 سيدمهدي طباطبايي اقدم سيدرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1034018 بيتا طلايي زاده علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1142351 حميدرضا عباسي شيرعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1071208 نشاط عباسي شمس اله 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1167691 امين عباسي سياهزاده هوشنگ 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1099437 اناهيتا عباسيان فريدون 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1154063 بهروز عزيزي اسمعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1220601 فريبرز عزيزي علي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1231752 سيدارمين عقيلي سيدغلامرضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1179655 ارش علايي علي رضا 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1122708 حسينعلي علي زاده حاجي رجبعلي 23 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1043573 فروزان علي مرداني يداله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1043621 يامين عليزاده محمدابراهيم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1187446 محمدعلي غفاري محمدتقي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1171376 هادي غلامي رضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1177944 علي فاضلي مقدم حشمت اله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1031236 شبنم فتحي محمدجلال 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1181783 مجيد فراهاني حسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1129548 كورش فرح بخش بهزاد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1181131 رضا فرخ بخشي فرد محمدرضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1208176 محمدامين فروزان جهرمي محمدحسين 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1206191 هادي فرهنگيان نيا اسمعلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1165988 علي رضا فريدوني برزاباد حبيب الله 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1054134 سحرالسادات فقيه زاده سيدعلي محمد 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1036305 سميه فولادين سليم 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1027552 عطيه قرباني علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1082214 ستايش قره چايي رضا 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1124647 پيمان قلي زاده قلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1239805 داوود قندعلي پور ديدارقلي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1123273 ابراهيم كرمي علي يار 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1006877 زهرا كرمي عيسي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1167800 يزدان كرمي مال اميري علي 23 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1145016 رضا كلاچيان لنگرودي محمد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1191805 ايمان كوراوند موسي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1197311 مهدي كوهي سعدي غلامعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1170433 مجيد كياني هرچگاني كياني هرچگاني 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1051407 ناهيد لطفي محمداقا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1048911 غزاله لطيفي نمين محمدعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1180473 محمد محمدي پور غلامرضا 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1071683 سيده سحر محمدي قمي مجيد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1198831 سيدوحيد محمدي كچپي ميرواحد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1119757 رضا محمدي كوچصفهاني بيژن 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1192606 حسين محمودي داراني علي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1196817 بلال محمودي زاده رجبعلي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1009712 مريم مريدمشتاق صفت حسين 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1127839 اميرسعيد مصباح داريوش 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1194790 ايدين مظفرزاد امير 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1035123 سميه موسوي اسمعيل 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1127389 سيدعيسي موسوي منجيلي سيدعباس 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1159245 كامران مهرجم عزيزاله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1159397 هاشم مهريار مهدي 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1097482 صهبا ميزان عبدالحميد 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1183745 حميدرضا ناصري اسكويي اكبر 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1188746 هادي نبوي جمع اله 24 تیرماه 1396 صبح با آزمون دانشکده انسانی
1041884 زهرا نداف بغدادابادي غلامرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1142939 نصراله نژادي كلاريجاني فضل اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1215680 مصطفي نصرالهي علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1149697 مجتبي نصيري عليرضا 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1118786 رسول نعيم پور شكور 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1139605 محسن نقدي علي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1120770 مهدي نقدي محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1209393 رضا نوري نوري 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1128372 منصور نوري محمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1246091 اميرحسين ولي پور حسن 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1129095 اميررضا هادي محمدعلي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1204848 عبدالحميد هادي پورمطلق عبدمحمد 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1212173 سيدمحمود هاشمي كمانگر سيدنصراله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1144255 محمدرضا هراتي بيرام 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1231575 حامد يوسف تبار اسداله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1027369 زهرا يوسفي عزت اله 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
1248072 علي اصغر يوسفيان مرتضي 24 تیرماه 1396 عصر با آزمون دانشکده انسانی
   2342 عبدالعظيم بنامولايي رحيم 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   4272 مريم توني روح الله 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   6491 عيلرضا زارعي رمضان 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی
   3620 اميد کامروا محمدرضا 24 تیرماه 1396 عصر بدون آزمون دانشکده انسانی

میزان بازدید: 289   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1952    ديروز: 4080    اين ماه: 70580    تاکنون : 2983573